BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » Marcus Borg over Jezus

Marcus Borg over Jezus

Kernwoorden: , ,

Wim Wattel, mijn vriend en vroegere klasgenoot, maakte mij opmerkzaam op een bericht in het dagblad Trouw van 26 januari 2015 over de historicus en theoloog Marcus Borg, geschreven door Frans Dijkstra. Marcus Borg is een van de belangrijkste popularisatoren van nieuwe historische inzichten omtrent Jezus, vooral voor velen die alleen aan de spirituele betekenis van Jezus gewend zijn zoals die in het christendom (in zijn geval allereerst dat van Europa en Noord-Amerika van de laatste eeuwen) centraal stond. Daarmee opende hij veler ogen voor de grote betekenis van Jezus voor mensen buiten het traditionele christendom, en ook daarbinnen voor ten onrechte veronachtzaamde aspecten van Jezus’ persoon en optreden. In de hoop dat ik hiermee een interessante verwijzing naar de inhoud en het dagblad Trouw geef en geen auteursrechten schend, geef ik enkele belangrijke delen van dit bericht door via onderstaande link.

Trouw 150126 overlijden Marcus Borg

Mijn indruk is dat Borg vooral een brug sloeg tussen de cultuur van de huidige tijd en de vaak gedateerde opvattingen binnen geloofsgemeenschappen, zonder de laatste tegen de haren te strijken. Daartoe liet hij zien hoe modern en algemeen menselijk de verhalen over Jezus zijn, goed geïllustreerd aan moderne zienswijzen en gedragspatronen. Wat hij niet altijd uitvoerig deed, was het weergeven van de historische achtergronden en de nieuwere visies daarop, die op zichzelf het bestuderen ook meer dan waard zijn. Er zijn volop nieuwe teksten, nieuwe onderzoekstechnieken, nieuwe vondsten, nieuwe inzichten. In die zin was Borg iemand die volop nieuwe inzichten vertaalde maar voor de bronnen waar hij uit putte, en de inzichten die de lezer of onderzoeker daar zelf uit kan putten, kan men beter naar die bronnen gaan, zou ik menen. Maar dat is niet ieder gegeven want daarvoor dient men zich te verdiepen in een voor velen tamelijk onbekende wereld waarin vele talen en culturen naast elkaar gelegd en begrepen dienen te worden. Want die wereld waarin onder meer christendom, rabbijns jodendom en islam ontstonden, is behoorlijk complex.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.