BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » Een nieuwe aankondiging van WJWZ

Een nieuwe aankondiging van WJWZ

Kernwoorden: ,

Kortgeleden plaatste ik onderstaande aankondiging van WJWZ in het forum van de Hermetic Order of the Temple of Starlight (die de positieve kracht van rituelen en bijbehorende teksten bestudeert en beoefent; te vinden op internet). Forummoderator en leidster van deze orde Ina Cüsters wees mij op de mogelijkheid deze aankondiging te plaatsen. Enkele hier minder relevante weglatingen geef ik aan met …

Wat Jezus werkelijk zei – een boek


Is het mogelijk te achterhalen wat Jezus werkelijk zei en wat niet? Met mijn boek toon ik aan dat modern onderzoek er in slaagt dicht bij te komen. Wij bezitten twee verzamelingen kerngezegden van Jezus van uiteenlopende herkomst (d.w.z. die kunnen we met grote, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid  reconstrueren). Daarmee hebben we sterk bewijs in handen dat de overlapping tussen beide verzamelingen inderdaad  gezegden van Jezus betreft. Het boeiende is nu dat op grond hiervan ook een reconstructie mogelijk is van de geschiedenis van wat er vervolgens, in diverse stadia, met Jezus’ boodschap is gedaan. …
Daarvoor moest ik diep graven, want die historie is omvangrijk. Zo moet je er achter zien te komen wat de eigenlijke historie was die aan de Bijbelverhalen in hun latere geredigeerde vorm van ‘heilige schriften’ ten grondslag lag. En hoe in godsdiensten permanent van historische feiten mythische verhalen worden gemaakt waarvan de inhoud vervolgens ook vaak als historische feiten worden voorgesteld! Gelukkig heb ik door mijn opleiding ook wat handvatten gekregen om die historie te onderzoeken, en het resultaat vind je in dit boek. Het bevat niet alleen een historisch betrouwbare reconstructie van de boodschap die Jezus voor zijn dood bracht aan zijn volksgenoten. Het geeft ook een overzicht van de tradities waaruit Jezus putte. En vooral hoe bij zijn volgelingen en vereerders langzamerhand een hele variatie aan boodschappen OVER hem de boodschap VAN hem relativeerde of in hoge mate overvleugelde. Die variatie omvatte vooral Joodse groepen in en buiten Palestina die religieuze voorstellingen uit hun Egyptische, Syrische, Griekse en Latijnse omgeving gebruikten om hun verering van Jezus uit te drukken. In het algemeen kan gezegd worden dat Jezus eerder solidariteit dan macht, eerder vrijheid en openheid voor de Geest dan dwang, en eerder spel en onschuld dan manipulatie voorstond. En dat zijn volgelingen althans aanvankelijk die lijn meestal volgden. Totdat deze lijn door de aansluiting van een invloedrijke groep christenen bij de Romeinse staat aan invloed verloor ten koste van sociale en politieke aanpassing.

Als je mij vraagt wie Jezus was en wat zijn boodschap was, kan ik moeilijk om de conclusie heen dat voor hem de komst van het koninkrijk van God (die voor hem en zijn leerlingen hun Vader was die hun zijn levende Geest schonk) centraal stond. In mijn boek leg ik voldoende uit wat de komst van dat koninkrijk inhield en hoe je er aan mee kon doen. Mijns inziens combineerde Jezus met die komst zowel de aankondiging van het spoedige oordeel over vele bestaande misstanden en hun veroorzakers als het magische herstel van alle onevenwichtige verhoudingen, inclusief onrecht en ziektes. Jezus was ongetwijfeld een magiër die zieke en verwarde mensen van dwaze denkbeelden en boze geesten bevrijdde, en ze weer midden in de samenleving zette. Hij bestreed sociale uitsluiting in de hoogst denkbare mate, zonder te vergeten dat ieder afzonderlijk persoon zonder tussenkomst (!) een beroep op inspiratie en leiding door de Geest van ‘Vader’ kon doen. Ieder individu kan zelf luisteren naar de Geest en zelf invullen hoe het aan solidariteit kan bijdragen, want die laatste is het grote criterium voor het koninkrijk. Het koninkrijk wordt niet met dwang gevestigd maar in vrijheid en liefde die elkaars voorwaarden en doeleinden zijn. Ik besteed in het boek ook aandacht aan de vraag hoe zijn volgelingen over de dood nadachten en hoe zijn optreden een evenwaardige rol voor vrouwen en mannen meebracht, en voor ‘vrouwelijke en mannelijke waarden’. Vele geschriften uit de eerste eeuwen zijn niet in het Nieuwe Testament gekomen. En die er wel in kwamen, zijn afkomstig van deels zeer uiteenlopende groepen die elkaar lange tijd bestreden hadden. Een enorme hoeveelheid werk voor historici om dit te beschrijven!
Aan veel onderwerpen die uiterst relevant zijn, besteed ik in dit boek noodgedwongen te weinig aandacht. Het zet een grote lijn neer en daagt uit tot onderzoek op de vele deelterreinen, en tot het publiceren van wat veel te lang iets voor een te kleine groep onderzoekers dreigde te blijven. Zodat in ieder geval een eerste indruk van de grote lijnen geboden wordt, en daarmee van de intrigerende nieuwe informatie en uitdagingen die het nieuwe onderzoek aan het licht brengt. Want uitdagende denkbeelden, interpretaties en suggesties, die kun je in mijn boek wel vinden, desnoods door het twee keer te lezen en goed te verwerken.
Religies kennen allerlei gevaren van misleiding, maar verwijzen ook naar bronnen van en veel mogelijkheden voor goede (‘witte’) magie, voor waardevolle rituelen en geestelijke groei. En weten hoe die in de geschiedenis zijn opgetreden, kan wellicht van dienst zijn (hoop ik). Ik vermoed wel dat grote pretenties over ‘waarheid’ daarbij teruggebracht moeten worden tot wat in (en buiten) eigen kring feitelijk blijkt te werken. Dat relativeert de pretenties van het christendom en het jodendom en andere grote religies mijns inziens, maar het schept ook kansen voor nieuwe concentraties op de essentie, in beeld en daad. Die essenties behoren niet toe aan personen die hen voor zichzelf houden of alleen doorgeven om daarmee hun eigen macht te bevestigen (dat wordt ‘zwarte’ magie). Het materiaal is ieder moment immers in ruime mate in en om ons aanwezig in wat wij ervaren als geesteswereld en natuurwereld (die natuurlijk niet gescheiden zijn, om te beginnen in onszelf al niet). Als je meer wilt weten voordat je naar een winkel snelt om het boek te kopen of naar een bibliotheek om het te lenen, kun je de infopagina over het boek naslaan: https://www.bk-books.eu/wjwz/wat-jezus-werkelijk-zei . Als je een vraag hebt die niet (voldoende) in het boek beantwoord is of wordt, zal ik er graag aandacht aan besteden via het forum ‘Wat Jezus werkelijk zei’ dat op die pagina genoemd wordt. Of mail me persoonlijk, al weet ik niet bij voorbaat of ik het antwoord of een begin ervan heb (als dat gewenst zou zijn …).

Boudewijn Koole

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...