Leven vanuit eenvoud: is dat vergelijkbaar met leven uit niet-doen?

In 2015 verscheen Inleiding taoïstische filosofie: Leven vanuit niet-doen, red. Michel Dijkstra. Alle bijdragen, verder van René Ransdorp, Jan De Meyer, en Woei-Lien Chong, zijn erg de moeite waard. Vooral omdat taoïsme niet een simpele variant op ons Westerse denken is, al zijn er vele aanknopingspunten. Eenvoud is ook in de Westerse traditie een begrip, zowel intellectueel als praktisch (zie ook mijn Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen). Het taoïsme biedt echter in zijn kernachtigheid en variatie een buitengewoon toegankelijke aanvullende visie (of waarschijnlijker: visies) die voor iedere zoeker naar eenvoud en eenheid of samenhang (of zelfs diepgang) in het Westen van grote waarde kan zijn. Wat mij betreft: is. Want ik leerde samen met mijn vrouw Nel Knip al veel op cursussen van René Ransdorp waar we onder zijn leiding de Daodejing van Laozi lazen. Tegelijk moet daarbij gezegd worden dat juist de meest fundamentele houdingen en opvattingen van Lao Zi indien consequent beleefd en in praktijk gebracht, zeg maar beoefend, minder ideologisch bezwaard lijken dan de zwaarte waar Westerse ideologen hun theologieën of filosofieën mee brachten. Het grootste verschil lijkt me dat taoïsten een natuurlijke houding en levenswijze voorstaan, niet belast met vooringenomenheden maar bereid tot volstrekte openheid en bijbehorende verantwoordelijkheid. Die laatste komt vaak neer op niet ingrijpen omdat dat te voorbarig kan zijn (vaak is). Dat is wel het grootste verschil naar mijn indruk. Maar aan dit verschil hangen zoveel andere waardevolle inzichten en levenshoudingen dat het de moeite waard is die goed te verkennen. Ik kan niet anders zeggen dat wie dat wenst te doen, althans op papier en met woorden een heel waardevolle inleiding heeft in dit boek. En dan nog het in praktijk brengen … Voor Laozi was dat toch wel het belangrijkste. Omdat het er werkelijk om gaat dat onze individuele rol (bewustzijn en handelen inbegrepen) de grote werkelijkheid niet slechter maakt maar dient door haar patronen waar te nemen en te volgen zonder iets te forceren. Want veranderen doet alles toch al. Deze lessen bieden kansen voor inzicht (wijsheid) en leven (praktijk).

De inspiratie en ideeën van Jacob Böhme (radio-interview 43 min.)

Zie https://www.helloradio.eu/  : zoek naar interview met Boudewijn Koole, september 2020. Dit interview is gebaseerd op het boek Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen: inleiding in het denken van Jacob Böhme 2020.

Daar is ook het interview met mij te vinden over Böhme’s bijzondere geschrift Theoscopia over het zien van God, bij het verschijnen van mijn vertaling met commentaar, december 2019; beide interviews zijn door Anthony Giesbergen en Monique Held. Interviews die eerder zijn uitgezonden en na enkele maanden niet meer op de site staan, zijn op aanvraag te beluisteren.

De nieuwe inleiding in Böhme’s denken is verschenen!

Eenheid en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen (eenheid en complexiteit van alle tegendelen): Inleiding in het denken van Jacob Böhme: Over grond, systeem, processen en magie van alle bestaansvormen in de context van open bewustzijn en niet-tweeheid in West en Oost en van wijsheid en verlichting in Böhmes ‘Theoscopia’, Haarlem 2020, 303 blzz. (€ 19,50)

In dit boek wordt eerst een overzicht geboden van Böhme’s leven en omgeving, en van de achtergrond van zijn enorme schriftelijke productie. Het Woord vooraf schetst wat deze inleiding toevoegt aan, en waarin zij verschilt van de behandeling van Böhme’s visie op man en vrouw (Böhme zag de mens als beeld van God als in beginsel androgyn, ofwel manvrouwelijk) die de auteur eerder beschreef (zie boven: Man en vrouw zijn een). Zodoende komen vele systematische vragen scherp naar voren, want Böhme was niet alleen een spirituele gids, hij was ook een visionair filosoof, en wel een met enorme invloed op veel schrijvers, schilders en andere kunstenaars na hem, en speciaal de voorloper van Hegel en Marx met hun dialectische denkmodellen. In deze inleiding wordt de belangrijke plaats van Böhme in de traditie van het Westerse dialectische denken tot leven gebracht, van de oude Grieken als Herakleitos tot en met de moderne Hegel en Marx; impliciet worden de verschillen met andere stromingen behandeld met name het modern-wetenschappelijke denken. En ten slotte komen de overeenkomsten aan het licht met Oosterse denkwijzen die de plaats van de taal verduidelijken en relativeren (zoals ook Wittgenstein in de twintigste eeuw in het Westen deed). Kortom, fascinerende lectuur, zij het soms overweldigend voor wie van vaste betekenissen en eeuwige waarheden houdt. Waar kunnen we ons wel op baseren, op welke grond? En wat betekent het voor systeemdenkers dat alles ten allen tijd onderhevig is aan veranderingsprocessen? Geldt dat ook voor onze taal en ons bewustzijn? En is dit hoopvol of gevaarlijk? Böhme ging in zijn denken geen ‘tegenstelling’ uit de weg. Hoe verbond hij de werkelijkheid van die eindeloos veranderende tegenstellingen met de eenheid en dus eenvoud waarop hij durfde vertrouwen? Hoe verbond hij rationeel inzicht met boven-rationele intuïtie? Als systeemdenken afhangt van de rationele samenhangen die wij vast menen te (kunnen) stellen, en ervaren en inzien dat wij met systeemdenken niet uitkomen als het om de diepste en hoogste vragen gaat, hoe kunnen wij dan het beste omgaan met onze mogelijkheden om de natuur te beïnvloeden, met wetenschap en techniek? Welke rol kunnen wij spelen door evenwicht even belangrijk te vinden als splitsing en vereniging van krachten en stoffen? Hoe ver reikt ons bewustzijn en waar doen we er goed aan onze grenzen te zien zonder de verbinding met al het gekende, het vermoede en het nog niet gekende en vermoede te verliezen? In het verloop van de inleiding komen vele verwante en tegengestelde denkers en hun denkbeelden aan de orde. Inclusief nieuwe inzichten over de verhouding tussen man en vrouw in de oude Hebreeuwse tempelvoorstellingen en riten om het evenwicht jaarlijks te herstellen. Hoe verbinden wij opnieuw kern en omtrek, boven en beneden, en alle andere tegenstellingen of onderscheidingen? Aan de hand van Böhme en van uiteenlopende maar zeer verwante historische voorstellingen verkennen we al deze ideeën, en hun belang voor onze tijd en de toekomst van onze cultuur.

Vrouw en man in de oertijd

Inleiding op onderstaand commentaar van Louise Fresco
Meningsvorming op grond van feiten en persoonlijke ervaringen en ook behoefte aan herkenbare praktische regels voor sociale verhoudingen (om mij even tot deze terreinen te beperken) is belangrijk voor onze persoonlijke en sociale stabiliteit. Uit de variatie aan historische en actuele vormen en aan mogelijke nieuwe varianten daarop in voorstellingen en praktische regels kiest iedere generatie haar eigen verschijningsvormen, oppervlakkig of ook diep. Onderstaand commentaar van Louise Fresco is boeiend omdat zij laat zien hoe belangrijk en gevarieerd historische feiten zijn. Net als in de boeken van bijvoorbeeld Margaret Barker (de hebraïste ofwel oudtestamentica) en (historica) Annine van der Meer wijst zij op de rijkdom en de verscheidenheid van het leven van vrouwen en mannen in historische en zelfs prehistorische tijden. Wonderlijk toch dat stereotiepen soms zo’n lang leven hebben, zoals hieronder aangeduid die van Koerselman, Compernolle en Buwalda; het geldt op dit punt wellicht ook voor bepaalde vroegere van Pfeiffer die hierover op 23 augustus van 2020 in het tv-programma Zomergasten aan de tand werd gevoeld, en door liet schemeren dat hij niet met de oude opvattingen van personages in zijn boeken geïdentificeerd wil worden. Ik heb zo het vermoeden dat de tegenstellingen steeds nieuwe vormen zullen aannemen en dat we altijd werk en plezier zullen hebben om er mee om te gaan; en dat is uiteindelijk behalve met elkaar toch met onszelf? Een stereotiep ofwel de keuze om een langere tijd een bepaalde gewoonte of opvatting te koesteren betekent niet dat er geen keuzes of constellerende momenten aan ten grondslag liggen (constellerend: patroonvormend; dat kan zowel bewust als onbewust, ook beide tegelijk indien bij meer personen of delen van de grotere gemeenschap – wat ook verklaart dat er altijd bewustwording of bewustzijnsverlies aan de orde kan zijn, heel tijdelijk of heel langdurig). Uiteraard valt deze meningsvorming uiteindelijk onder wat een samenleving nodig heeft: zowel stabiliteit als vernieuwing, in een voldoende ‘maat’ van wisselende evenwichten. Waarbij de maat ook wel eens verandert …

24-8-2020 02:00:00 NRC.NL
Oertijd is te complex voor theorietjes
Regelmatig ontstaat bij anderszins verstandige mensen de behoefte om de oertijd aan te roepen om aan de verhoudingen van toen af te lezen wat ons nu kwelt. In het Zomeravondgesprek van 8 augustus bleek voor psychiater Frank Koerselman het overzichtelijke leven op de savanne de basis voor de verhoudingen tussen man en vrouw. Het is de mannelijke natuur om te jagen en vrouwen te beschermen. „Ik vind de evolutionair-biologische manier van kijken naar de mens fascinerend. De basis is vrij simpel, voedsel zoeken, voortplanten.” Ook neuropsychiater Theo Compernolle zegt in NRC (18/8) dat we net schichtige gazellen zijn. „Op zich is dat heel goed. Het hielp ons in de oertijd snel te reageren op gevaren. Maar in de jungle van de 21ste eeuw is denkkracht en geheugen minstens zo belangrijk.”
Die merkwaardige neiging om de oertijd aan te roepen en onze reacties te verklaren uit de biologie gaat voorbij aan de groeiende kennis over de vroege Homo sapiens en diens voorlopers. Al is het lastig om harde feiten te vinden over geheugen, taakverdeling en machtsverhoudingen in de prehistorie, het gaat niet aan om onze huidige preoccupaties te projecteren op het verleden. Er zijn helaas weinig resten van werktuigen waarvan duidelijk is wie ze ontwierp en gebruikte, maar een combinatie van gegevens uit de evolutionaire biologie, paleontologie en etnografie (van huidige jagers en verzamelaars) toont de verrassend rijke schakeringen in rollen en creativiteit van mannen en vrouwen. Denkkracht en geheugen bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van vegetaties en routes waren zeker belangrijk.
De indeling in mobiele, jagende mannen en verzamelende, sedentaire vrouwen is achterhaald. Vrouwen deden mee aan de jacht op kleine dieren en droegen deel van de buit van de jagers. Ze legden grote afstanden af en pasten geboortebeperking (of infanticide) toe om het aantal kinderen zo te reguleren dat het hun mobiliteit niet beperkte. De Franse paleontologe Claudine Cohen schat de bijdrage van vrouwen aan de voedselvoorziening op zo’n 70 procent. We weten ook hoe belangrijk de rol was van ‘grootmoeders’, dus vrouwen voorbij de menopauze, voor familieverbanden en kinderopvang, juist omdat jonge vrouwen zo actief waren.
Er zijn dus weinig aanwijzingen voor de gedachte dat mannen als enigen de kwetsbaren beschermden. Bovendien is aangetoond door gedetailleerde analyses van hand- en vingerafdrukken dat ook vrouwen meewerkten aan de grotschilderingen. Experimenteel is vastgesteld dat het maken van vuurstenen werktuigen geen kracht maar behendigheid vereist en dus goed door vrouwen kan zijn gedaan. Het zijn vrouwen geweest die begonnen met selectie en aanplant van wilde grassen, waarmee zij de aanzet gaven tot landbouw.
Ook sociaal en linguïstisch waren en zijn zogeheten primitieve samenlevingen uiterst complex, zoals etnografen als Claude Levi-Strauss al aantoonden. Concluderen dat wij „helemaal niet gebouwd zijn voor ingewikkelde toestanden” om daaruit een biologische bepaaldheid voor rollen en karakter afleiden is onzin.
Koerselman en Compernolle staan hierin niet alleen. In het zelfde Zomeravondgesprek worden door schrijver Buwalda tegenstellingen tussen mannen en vrouwen geschetst van een huiveringwekkende eenvoud. In zijn versie gaan mannen – machtsbelust en pervers – ten onder aan ogenschijnlijk sterke, sadomasochistische en wraakzuchtige vrouwen. Mannen en vrouwen zijn ook bij hem allereerst karikaturen, alleen liggen de machtsverhoudingen precies andersom. Biologische verschillen ten aanzien van voortplanting zijn onmiskenbaar, maar iedere samenleving construeert haar eigen rolpatronen en mythen rond persoonlijkheid, sekse en gender.
Louise O. Fresco is schrijfster en voorzitter raad van bestuur van Wageningen University & Research (louiseofresco.com).
Een versie van dit artikel verscheen in nrc.next van 24 augustus 2020

Hulp bij intelligentie? De vele gezichten van hoogbegaafdheid

Enkele opmerkingen bij: Tessa Kieboom/ Kathleen Venderickx, MEER DAN INTELLIGENT: de vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen, Tielt (Lannoo) 2017-5e druk.

Dit boek beweegt zich vooral op het vlak waar hoogbegaafdheid en levensloop elkaar raken. De emotionele en sociale verwerking door de hoogbegaafde en haar omgeving spelen door heel het boek een centrale rol. Het boek is geschreven vanuit de jarenlange praktijk van de auteurs als onderzoekers en (tegelijk) als beroepsmatige hulpverleners. In die laatste rol maken ze ook opvallend – maar niet hinderlijk – reclame voor hun instituut. Dat begeleidt hoogbegaafden in het leren kennen van zichzelf en het omgaan met hun hoogbegaafdheid in sociale verbanden, niet het minst in opvoedings-, opleidings- en werksituaties.
Dit boek bevat vele voorbeelden daaruit. Die voorbeelden zijn sterk en beeldend, maar de auteurs maken ook duidelijk dat zij theoretische inzichten ontwikkelen van waaruit personen en situaties geanalyseerd kunnen worden. Die inzichten zijn in ontwikkeling, wordt gezegd. De nadruk ligt in dit boek niet op de details van de wetenschappelijke ontwikkelingen maar op de voornaamste toepassingen en hun waarde.
Ik noem hier de twee hoofdstukken waarvan de relevantie mij het meest trof, 4 en 6.
Hs 4 schetst drie karakter-hoofdtypen van hoogbegaafden: de presteerder, de zelfstandige en de afhankelijke. De drie typen worden uitgewerkt aan de hand van voorbeelden op zo’n manier dat de lezer zicht krijgt op manieren van omgaan met de eigen hoogbegaafdheid. Daar zitten naar mijn indruk veel herkenbare passages in.
Hs 6 gaat over de manieren waarop een hoogbegaafde idealiter met haar situatie zou kunnen omgaan. Dat gebeurt aan de hand van 6 ‘succeswetten’. Die wetten zijn heel praktisch en dus toegespitst op veelvoorkomende situaties waarin hoogbegaafden zich (kunnen) bevinden.
Dat de auteurs veel ervaring hebben met hoogbegaafden, spat van de bladzijden. Zij zijn concreet, gaan wetenschappelijk onderzoek en theorievorming niet uit de weg, en zijn gericht op praktische hulp aan diegenen van de doelgroep die hulp kunnen gebruiken. Zij bieden niet het laatste woord maar schetsen een werkelijkheid van hulpverlening en onderzoek in ontwikkeling, inclusief vele voorbeelden.
In dit boek komt hooggevoeligheid nauwelijks als verwante of aparte categorie ter sprake, naast hoogbegaafdheid. Dat vind ik jammer, omdat tegenwoordig allerlei onderzoeken wijzen op verschillende soorten neurologische en psychische verbanden waaruit af te leiden valt dat er veel verschillende soorten hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid zijn die zowel soms sterke verschillen als soms ook sterke overeenkomsten hebben. Met de nodige consequenties voor therapieën.
Daarmee kom ik op het praktische terrein. Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid bestaan, maar zijn tot op heden net zo min als laaggevoeligheid en laagbegaafdheid goed onderzocht en begrepen. Dat onderzoek begint van de grond te komen maar vertoont nog de kenmerken van een beginnersfase (net als de hulpverlening die er op gebaseerd is). Het is de vraag wat de beste manier is waarop de grotere bewustwording op deze terreinen en het wetenschappelijke onderzoek ernaar gecombineerd zouden kunnen worden. Waarschijnlijk is dit net als veel andere culturele ontwikkelingen altijd in beweging, wat niet wil zeggen onmogelijk. Zonder alles in wetenschappelijk vastgestelde wetten of regels vast te leggen, kunnen wetenschappen en praktijk elkaar permanent beïnvloeden, bij voorkeur in positieve helpende zin voor deze groepen van elke bevolking. En daarmee voor alle bevolkingen als geheel.
Waarmee ik uitkom op een van de vragen die mij overbleven na lezing. Enerzijds suggereren de auteurs dat er veel aan het herkennen en vruchtbaar maken van de beschreven eigenschappen binnen diverse situaties gedaan kan worden, anderzijds zal de vraag naar de analyse van eigenschappen en situaties altijd nieuw blijven, en zullen de baten van te verwerven inzicht en gedragsalternatieven afgewogen moeten blijven worden tegen de kosten ervan. Het is onmiskenbaar dat ondersteuning in reguliere omgevingen als thuis, school en werk zinvol kan zijn, en soms onmisbaar; aan de andere kant zal na gezamenlijke analyse altijd een afweging gemaakt moeten blijven door alle betrokkenen samen welke richtingen het beste gekozen kunnen worden, inclusief het bijbehorende kostenplaatje in ruimere zin (niet alleen financieel).
Zoals dat in de praktijk van de voorbeelden ongetwijfeld ook steeds is gegaan, al gaat het daar vaak minder over de kostenplaatjes dan over de wenselijkheid en mogelijkheid van persoonlijke vooruitgang door kwalitatief goede hulpverlening.

Hoogsensitiviteit in de actuele wetenschappelijke inzichten, toegelicht door Elke van Hoof

Elke van Hoof, HOOGSENSITIEF, Tielt (Lannoo) 2016, 2019-8e druk

 

[Onderstaande tekst is niet geschreven vanuit vakkennis op het betreffende gebied maar uit persoonlijke interesse, wat geldt voor de meeste teksten op mijn site. Ik heb in mijn weergave niet naar volledigheid gestreefd maar haal alleen zaken naar voren die mij speciaal troffen. Tussen haakjes heb ik met vermelding van mijn initialen enkele vermoedens toegevoegd op grond van eigen ervaring of eerder opgedane kennis. Onderstaande tekst heeft geen wetenschappelijke pretentie of pretentie dat die de ervaring van anderen kan vervangen.]

Van Hoof biedt een stand van zaken van het huidige wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot hoogsensitiviteit (HS). Hoewel de woorden letterlijk genomen hetzelfde betekenen, onderscheidt zij hoogsensitiviteit, die de mate betreft waarin prikkels binnenkomen, van hooggevoeligheid welke zij een emotionele reactie noemt. Het boek gaat over de eigenschappen van hoogsensitiviteit en de betekenis van die eigenschap voor de personen die haar hebben.

Als informatie emotioneel gekleurd is, hebben hoogsensitieve personen (HSP) het daarmee moeilijker. Want HSP krijgen prikkels heviger binnen, en hebben voor die prikkels een langere verwerkingstijd nodig. (Deze eigenschap ken ik van mijzelf.) De overprikkeling gaat gepaard met grotere emotionele kleuring. Als HS gedwongen zijn zich hierbij te haasten, krijgen zij het moeilijk. Als zij erom gewaardeerd worden en genoeg tijd krijgen, leveren zij hoge prestaties en leveren hoge bijdragen.

HSP kunnen leren overprikkeling te vermijden, in tegenstelling tot personen met AD(H)D. HSP gaan vaak creatief aan de slag met hun input, gericht op het leveren van een hoge sociale bijdrage, begaafde HSP kunnen dit voldoende compenseren. HSP  hebben geen moeite met (redelijke) deadlines, in tegenstelling tot personen met AD(H)D, maar hogere energiekosten om hun processen binnen de deadline te halen. Opnieuw een aandachtspunt met betrekking tot de behoefte om tijdig uit te rusten. HSP kunnen bij complexe planning besluiteloos raken omdat zij alle gevolgen willen meenemen en doordenken; AD(H)D hebben dit niet. Onrust van HSP is vrijwel altijd te linken aan een te voorziene bekende situatie (negatief); die onrust is te dempen naarmate men die koppeling serieus neemt en veilig kan maken.

HSP kunnen uitstekend spelen en ontspannen. Ook dromen en wegdromen is hun niet vreemd. Dit is geen aandacht tekort maar hun aandacht is dan verder weg dan bij niet-HSP. Door voorzichtig en langzaam terug te koppelen naar ‘hier’ kunnen ze gewoon weer meedoen. Dit ‘wegvluchten’ heeft dezelfde functie als dagdromen of nadenken, alleen bij HSP is het intensiever en heeft meer tijd nodig, ook om te starten en te stoppen. Het is ook best rendabel, net als bij niet-HSP. Alleen is het gevaarlijk als het gecombineerd wordt met stimulerende middelen om rust en hersteltijd te vinden of te vervangen, in het geval die een verslavende rol gaan spelen. Dan is geen sprake meer van herstel naar een zelfstandige openheid en relatie tot de omgeving maar van afhankelijkheid van de middelen en onvolwaardige relatie tot of zelfs afscheiding van de omgeving. (BK: als deze middelen bestaan in de keuze voor een ingebeelde leefwereld die niet meer terugkeert naar of in verhouding gebracht wordt tot de directe leefwereld, kan onbalans ontstaan, zoals bekend uit religieuze en spirituele en artistieke en andere extreme verhoudingen die niet meer in voldoende verhouding tot de culturele en sociale realiteit staan. Hier wordt uiteraard verschillend over gedacht vanuit de ooghoeken van gebruikers en omstanders, waarom een open gesprek op een veilig moment en een veilige plaats belangrijk tussen betrokkenen altijd belangrijk is.) De kwaliteiten van HSP kunnen sociaal buitengewoon waardevol zijn, waar verwanten, groepsgenoten, gebruikers van hun producten, leidinggevenden en collega’s veel aan kunnen hebben.

Om hoogbegaafd te kunnen zijn, kan HS een belangrijke factor zijn, te weten bij 87 % van de hoogbegaafden. De samenhang heeft vooral te maken met de hoge mate waarin personen gevoelig zijn (zowel sensueel, psychomotorisch, emotioneel, qua verbeelding en intellectueel; het minst hiervan op psychomotorisch gebied, sterk op de andere gebieden).

De belangrijkste punten om HS positief uit te laten werken, zijn: 1. Herstel- en reflectietijd inbouwen, 2. Positieve gedachten opbouwen (dus negatieve herinneringen onderkennen en vermijden). Dat laatste houdt in het onderkennen en ontkrachten van negatieve gedachtenketens en het bieden van positief tegenwicht daaraan. Ofwel: wie focust op het positieve in het verleden en heden, zal de wereld als positiever ervaren. Feit is ook dat de negatieve lading van ervaringen uit het verleden verminderd kan worden door ze bewust op te roepen terwijl men vervolgens actief de ogen heen en weer beweegt (EMDR), waardoor hun actuele betekenis effectief en blijvend afgezwakt wordt. Hetzelfde effect wordt bereikt door heel regelmatig en voldoende te bewegen. Daardoor krijgen en houden de hersenen weer voldoende ruimte om nieuwe positieve ervaringen en herinneringen op te bouwen.

Belangrijk is ook om kinderen met HS voldoende te beschermen (zorgen dat ze niet gepest worden!) zodat ze een positieve ervaringsbasis op kunnen bouwen.

Omgekeerd kunnen HSP een belangrijke functie hebben bij het signaleren van verstoorde verhoudingen in hun omgeving. De gevoeligheid die zij daarvoor hebben, kan gemeenschappen (van klein tot groot, in alle mogelijke situaties) enorm ten voordeel strekken.  Zij zijn gevoelig voor rechtvaardigheid, vertrouwen en samenwerking. Maar hebben altijd de vrijheid nodig om zich tijdelijk extra terug te trekken om bij te komen van hun intensieve waarneming en betrokkenheid. Want HSP scoren op de werkvloer (en in striktere sociale verbanden BK) duidelijk lager op autonomie, competentie en verbondenheid. Zij kunnen hun nuttige rol dus alleen spelen als zij erbij mogen horen, en door het geheel meegedragen worden. Er is een bewezen sterke correlatie tussen overprikkeling en stressgerelateerde krachten.

Leidinggevenden kunnen HSP waardevol inzetten door te mikken op

  • Co-creatie (samen ontwikkelen inclusief HSP)
  • Ruimte voor herstel van HSP in een prikkelarme omgeving
  • Mogelijkheden voor zelfontplooiing van HSP
  • Participatie van goed functionerende HSP in rollen als moreel kompas (signalementsfunctie)
  • Ondersteuning van HSP via sociale hulpbronnen: procedurele rechtvaardigheid, vertrouwen, samenwerking

Dit zijn de belangrijkste noties die ik oppikte uit dit boek.

Het boek is methodisch sterk gericht op de wetenschappelijke psychologie en de bijbehorende kwaliteitsnormen. Het bevat ook een belangrijk deel over de kwaliteit van wetenschappelijke onderzoeken in het gebied, en de bevordering daarvan. Dat deel heb ik hier niet behandeld maar is voor de beoefenaars van deze tak van wetenschap uiteraard onmisbaar, terwijl het aan de bredere groep van lezers waaronder mij, het vertrouwen biedt dat in deze gevoelige (!) zaken onmisbaar en waardevol is. Ik verwacht dat dit boek de studie van dit onderwerp sterk kan bevorderen, en hoop dat dat het geval zal zijn. Dit boek vind ik voor iedere geïnteresseerde leek een heldere inleiding en goed te lezen overzicht.

Nieuw boek verschenen: Hoogbegaafde senioren

Hoogbegaafde senioren is een verzameling praktijkverhalen, theoretische onderbouwing en verkenning van vele aspecten van de situatie van senioren die hoogbegaafd dan wel hoogsensitief zijn. Onder redactie van Noks Nauta & Ine Schouwstra, en met bijdragen van diverse anderen onder wie Gemma Geertshuis en Marieke Schuurman-van der Heyden.
De laatste decennia zijn hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit als nieuwe aandachtsgebieden in de samenleving en in de wetenschap naar voren gekomen. Ik heb in 2003 een boek van Suzan Marletta-Hart, Leven met hooggevoeligheid, op deze site besproken. Het thema intrigeert me. Vroeger was mijn eerste reactie: hooggevoelig dat is toch iedereen?! (Over de verschillen in benamingen en de oordelen die daarin opgesloten (kunnen) liggen zie het P.S.) Nu begin ik door te krijgen dat er grote verschillen kunnen zijn tussen individuen op het punt van gevoeligheid. De vraag is nu hoe die in kaart gebracht kan worden, en beschreven. Hoe verbanden zijn met (hoog)begaafdheid en hoe niet, en in welke richting het onderzoek het vruchtbaarst is voor de praktijk van mensen: hun leven met anderen samen, en allereerst met zichzelf. Uiteraard ook het vruchtbaarst voor verdere groei van inzicht, kennis, theorie, kortom “wetenschap”. Er blijken allerlei verbanden aanwijsbaar met hersenonderzoek en met psychologische tests op basis in wisselwerking daarmee. Dit boek richt zich op een speciaal thema: wat de ontdekking van hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid voor senioren betekent. Wat zij aan die ontdekking kunnen hebben, en niet het minst belangrijk: hoe zij met die kennis hun leven prettiger en vruchtbaarder vorm kunnen geven. Uiteraard als uitgangspunt, niet als definitieve laatste woord en handleiding. Het boek is uitermate toegankelijk, vanuit de praktijk van het leven en er naar toe geschreven. Het boek bevat ook een uitgebreide literatuurlijst. Hier is iets in ontwikkeling dat van belang kan zijn voor de mensen om wie het gaat, naar schatting al gauw 20 % van alle mensen. Maar het is ook voor alle anderen leerzaam. Want wat betekent het voor de 20 % die we laagbegaafd/laaggevoelig zijn, en voor de 60 % ertussen in? Ik vermoed dat deze pioniers iets op het spoor zijn geweest, en iets naar voren brengen dat voor onze hele samenleving belangrijke vragen aan de orde stelt. Niet alleen over eigenschappen van individuen, maar ook over hoe wij als samenleving met elkaar om gaan. In een erkend individualistische cultuur waar ieder zichzelf maar moet redden – zegt men wel. Maar of dat zo is of moet blijven? Wordt ongetwijfeld vervolgd!

P.S. In de Westerse filosofische traditie werd intellect (‘denken’) vaak boven andere eigenschappen van de geest gesteld, speciaal boven waarneming (of ‘gevoel’). Met begaafd wordt in het besproken boek niet alleen intellectueel begaafd bedoeld; ook hooggevoeligen vallen in dit boek onder de hoogbegaafden, en niet alle hooggevoeligen zijn intellectueel hoog begaafd (en omgekeerd). Dat onderscheid is zich in de literatuur nog aan het uitkristalliseren. Gezien de vroegere (over?)waardering voor het intellect is dat een belangrijk punt om op te letten bij het gebruiken van en lezen over deze begrippen!

De psychiater Paul Verhaeghe over leven in onze maatschappij

De mij treffende tekst hieronder is deel van een groter interview met de psychiater Paul Verhaeghe van 4 februari 2020 door de RINO Groep onder de kop ‘We leven in een overspannen maatschappij’; sinds die datum is onze samenleving in verwarring en verandering door de pandemie ten gevolge van het COVID-19 virus. Ook nu nog lijkt de tekst me relevant, al was het maar om een rol te spelen in het bedenken van nieuwe manieren van samenleven in de post-COVID-19 samenleving. Wie inzicht wil krijgen in de aard van onze huidige samenleving, speciaal in veranderingen in ons bewustzijn,  hoe we ons zelf beleven en elkaar bezien en met elkaar omgaan, beveel ik alle publicaties van Paul Verhaeghe van harte aan. Zij houden ons belangrijke spiegels voor op een heel begrijpelijke manier. Zij maken ons tegelijk bewust dat wij zelf ook spelers zijn, die invloed kunnen uitoefenen door ons van onze rollen in die maatschappij bewust te zijn, en naar onze inzichten te handelen met zoeken naar en doen van het goede als leidraad. (Mijn persoonlijke droom is altijd nog die van een samenleving waar men naar elkaar omziet – al heb ik daar alleen ook niet het panacee voor.)

Moeten psychotherapeuten, meer dan thans wellicht het geval is, kennis hebben van maatschappelijke ontwikkelingen, en zich ook bewust zijn met welke bril ze daarnaar kijken?
‘Vijf jaar geleden vroeg de Gentse faculteit psychologie of ik een nieuw verplicht vak wilde doceren: cultuur- en maatschappijkritiek, gekoppeld aan psychodiagnostiek en behandeling. Niet om mijzelf op de borst te kloppen, maar het is inmiddels een vak dat door studenten het hoogste wordt gewaardeerd. Ze zien plots een groter en breder plaatje, begrijpen meer. Van mijn Groningse collega’s begreep ik gisteren dat zo’n vak in Nederland niet wordt gedoceerd. Wat ook opvalt in Vlaanderen is dat veel jonge therapeuten, niet zelden oud-studenten van mij, zich organiseren in autonome netwerkstructuren waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Ze bieden cliënten een multidisciplinaire behandeling aan: een stuk gesprekstherapie, een stuk lichaamsgericht, een stuk sociaal. En dat kan per maand per cliënt weer anders zijn. Die ‘systeemloze’ manier van werken levert prima resultaten op. In België kennen wij geen zorgverzekeraars die voorschrijven hoe er gewerkt moet worden om een behandeling vergoed te krijgen. Mijn indruk is dat jullie in Nederland over-geregulariseerd zijn. Het grote nadeel van ons systeem is dan weer dat mensen psychotherapie zelf moeten betalen.’

Is een goede psychotherapeut tegenwoordig ook maatschappijfilosoof?
‘We moeten niet vervallen in de fout van de antipsychiatrie uit de jaren zestig. Veel therapeuten beschouwden hun cliënten destijds als slachtoffer van een boze maatschappij. Bij samen aan de klaagmuur staan is niemand gebaat. Maar als psychotherapeuten moeten we problemen van onze cliënten beslist in een maatschappelijke context plaatsen. We moeten nadrukkelijk onze stem laten horen bij de overheid, dat er iets moet veranderen aan de maatschappij. Het neoliberale denken kweekt psychiatrische patiënten bij de vleet, heb ik in een interview met Knack gezegd. En als het zo doorgaat, komen er alleen maar meer bij.’

‘Heel veel medische en psychiatrische-psychologische problemen zijn tegenwoordig op stress terug te voeren.’ Paul Verhaeghe

Leven we in een overspannen maatschappij?
‘Overspannen is waarschijnlijk de beste term. Heel veel medische en psychiatrische-psychologische problemen zijn tegenwoordig op stress terug te voeren. Er zijn tevens aanwijzingen dat de toename van het aantal auto-immuunziektes met stress heeft te maken. Stress is een ruim begrip. Goede stress fungeert als aanjager. Maar negatieve stress, bijvoorbeeld in de vorm van opgefokte werkomstandigheden, is een sloper. Er is onderzoek dat laat zien dat mensen die voortdurend worden blootgesteld aan lawaai systematisch hogere cortisolniveaus hebben. Dat is zeer ongezond. Een teveel aan prikkels zet zich op ons lichaam, die prikkels branden lichaamssystemen op een gegeven moment als zekeringen door. Dat kan resulteren in somatische klachten, het kan zich ook psychiatrisch uiten in angst- en stemmingsstoornissen. Of in combinaties daarvan. Er is een fascinerend nieuw vakgebied dat zich hiermee bezighoudt: de psycho-neuro-endocrino-immunologie.’
Kan, cru gezegd, stress de samenleving gaan uitroeien? Zorgt de omgang met stress voor een soort van survival of the mental fittest?
‘Laat me een eenvoudig voorbeeld uit experimenteel onderzoek geven. Bij dertig jonge, gezonde volwassenen werd via een bloedprik het cortisolniveau bepaald, een indicatie van iemands stressniveau. De onderzoekers brachten bij de deelnemers met een pipetje vijf verschillende verkoudheidsvirussen in de neusholtes. Wat bleek? Mensen met de hoogste cortisolniveaus lopen de meeste kans op een verkoudheid. Hetzelfde met wondgenezing. Een aangebracht wondje op de onderarm geneest bij mensen met een hoog cortisolniveau minder snel dan bij mensen met minder hoge cortisolniveaus. Er is een vaststaand verband tussen een te hoog stressniveau en allerlei problemen. We bevinden ons voortdurend in stressvolle omgevingen, maar we lijken dat niet meer te beseffen. Wie gestrest is op of door zijn werk, geeft dat ook door naar collega’s. Stilstaan, letterlijk en figuurlijk, bij kleine dingen, bij goed doen voor anderen en niet alleen aan jezelf denken is zo belangrijk.’

Voor uw pamflet  Over normaliteit en andere afwijkingen kreeg u de vraag of er nog een wereld denkbaar is waarin we ons nog normaal kunnen wanen zonder etiket of diagnose. Is zo’n wereld nog mogelijk?

‘Ook dit moet je in groter verband zien. In West-Europa is er nogal een probleem op het vlak van identiteit. Identiteit is een sociaalpsychologische constructie die we al opgroeiend verwerven. Traditioneel was onze identiteit redelijk uniform. We leefden in stabiele, vaak starre maatschappijen, religie domineerde de politieke ideologie. Van een vrouw in de jaren zestig lag de identiteit vast. Vanaf de jaren tachtig en negentig is de mondialisering enorm toegenomen en is de verzuiling weggevallen. Sindsdien hebben we veel meer mogelijkheden om identiteiten te construeren en te kiezen, en dat al heel vroeg. Mensen die opgroeien in een stabiele omgeving zijn dan in het voordeel; voor mensen die in veel minder stabiele omgevingen opgroeien, zijn die ontwikkelingen zeer bedreigend en verwarrend. Onze identiteit is fragmentarisch: wie ben je als man, als vrouw, als professional. Voor velen zijn dat tegenwoordig moeilijk te beantwoorden vragen, met allerlei psychosociale problemen tot gevolg, zeker in combinatie met de verplichting tot excelleren. Merkwaardig genoeg kan een psychopathologisch etiketje dan weer een basis vormen voor een nieuwe identiteit.’

In uw pamflet stelt u dat psychiatrie draait om disciplinering. ‘Hoe wetenschappelijker de psychiater of de psychotherapeut wordt,’ schrijft u, ‘des te meer gaat hij te werk als een morele autoriteit die zijn patiënten dwingt in de richting van sociale aanpassing.’ Moet dat worden doorbroken?
‘Dat is de stelling van Foucault die ik uitgebreid heb naar de psychotherapie. Doorbreken is niet per definitie noodzakelijk, maar we moeten ons er wel bewust van zijn. De psychiatrie is historisch ontstaan als bescherming van de maatschappelijke orde: de groep moet beschermd worden tegen het gevaar van het individu. Daar is later de zorg voor het individu bijgekomen, ter bescherming van zichzelf. Geneeskunde en psychiatrie richten zich op ziekten, psychotherapie richt zich op de rede en het herstellen daarvan. Freud zei dat we verdrongen inhouden bewust moeten maken om onze verdrongen verlangens en driften te kunnen veroordelen. Iets vergelijkbaars gebeurt in cognitieve gedragstherapie: foute cognities moeten worden vervangen door juiste. Is dat verkeerd? Het wordt vooral gevaarlijk als we de bedoeling niet meer beseffen, en bijgevolg voorbijgaan aan het feit dat we sociale criteria hanteren. Welk bewijs is er voor psychiatrische ziekten? Influenza is een ziekte, maar ADHD? Criteria in de DSM voor diagnoses zijn zonder uitzondering sociaal-normerend. Geen probleem, mits je erover kunt discussiëren. We moeten de vraag kunnen stellen wie wij letterlijk een normaal persoon vinden en wie niet. Vergeet niet dat homoseksualiteit tot diep in de jaren zeventig als een psychiatrische ziekte werd beschouwd.’

‘Criteria in de DSM voor diagnoses zijn zonder uitzondering sociaal-normerend.’Paul Verhaeghe

Waar komt die behoefte aan categorisering vandaan?
‘We zijn groepsdieren. Je moet tot een groep behoren, en dat betekent dat je je op een bepaalde manier moet conformeren aan die groep. Wie te veel afwijkt, vormt een bedreiging van de groepscohesie.’
U eindigt uw pamflet met een flink fragment uit Foucault’s proefschrift. Met name deze zin valt op: ‘Hoe meer invloed het positivisme krijgt op de medische wetenschap in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder, des te duisterder wordt het praktische optreden van de arts en des te wonderbaarlijker de macht van de psychiater.’
‘Het zal geen verbazing wekken dat ik dat zeer onderschrijf.’

Hoe staat u tegenover de populariteit van neurobiologisch onderzoek?
‘Dubbel. Over de identificatie van de psychologie met het natuurwetenschappelijke ideaal, over de reductie van het psychologische tot iets neurobiologisch, ben ik niet enthousiast. Wel enthousiast ben ik over het idee dat we het biopsychosociale model echt ernstig moeten nemen. Wie de mens alleen biologisch, alleen psychologisch of alleen sociaal beschouwt, mist heel veel. Dat is zo vanzelfsprekend, vreemd dat we dat niet veel eerder door hebben gehad.’

Hoe ziet uw ideale maatschappij eruit?
‘Heel veel psychologische benaderingen en scholen hebben op één punt ongeveer dezelfde opvatting. Dat is het belang van de vroege kindertijd, pakweg onze eerste tien levensjaren. Een ideale maatschappij voor mij is een maatschappij die kinderen in staat stelt op te groeien in een rustige omgeving, waarin ze zich op een normale manier kunnen ontwikkelen. Als we dat voor elkaar krijgen, komt de rest vanzelf. Ook economisch is dat gunstig, want op de lange termijn levert zo’n veilige manier van opgroeien heel veel minder problemen en dus kosten op voor de maatschappij.’

Ter afsluiting: voelt u zich het meest therapeut, schrijver, wellicht een soort prediker, maatschappijfilosoof of zelfs maatschappijhervormer?
‘Mooi om met een vraag over identiteit te eindigen. Identiteit is voor mij een redelijk vloeibaar begrip, dat ook is gekoppeld aan bepaalde leeftijdsfases. Deze vraag had ik twintig jaar geleden vermoedelijk beantwoord met dat ik allereerst vader ben – mijn kinderen waren toen nog klein. In bepaalde periodes was ik weer meer therapeut of onderzoeker. Nu ben ik veel meer maatschappij-filosofisch bezig, maar dat sluit andere identiteiten niet uit. Als ervaren psychotherapeut en hoogleraar die bijna met emeritaat gaat, is het mijn verantwoordelijkheid me over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot psychopathologie publiek te uiten. Ik citeer graag de Poolse socioloog Zygmunt Bauman: “Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld.” Gelukkiger worden we niet van die paradox, eerder aangeleerd hulpeloos. Het is de hoogste tijd dat we ons daar als psychotherapeuten over uitspreken en daar ook iets aan doen.’