Sitemap oktober 2021

Welkom op BK-Books.eu

[ HET MENU VAN DE SITEMAP KUNT U OOK UITKLAPPEN VIA HET DRIEHOEKJE ∇ IN DE KOLOM <– LINKS ; DE ONDERSTAANDE INFORMATIE IS NET IETS ANDERS GEORGANISEERD DAN DAT UITKLAPBARE MENU]

Nota bene!
Na de publicatie van Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegendelen ervaar ik mijn wetenschappelijke publicaties over de kern van de Westerse en Oosterse spiritualiteit als zo goed als voltooid. Dat impliceert dat veel van de hieronder genoemde teksten nu als voorstudies beschouwd kunnen worden. De site wordt in de lucht gehouden zolang dat financieel mogelijk is.

De complete inhoud van deze site (alle literatuurbesprekingen, lezingen, cursusmaterialen enz.enz., behoudens de gepubliceerde boeken die in bibliotheken en boekhandel te vinden zijn) is tot zolang voor 25 euro verkrijgbaar als download: te bestellen via mail.

Onder meer op deze pagina:

Waar vind je wat? Belangrijke onderwerpen en pagina’s

N.B. De lezing onder punt 5 hieronder vervult momenteel een inhoudelijke sleutelfunctie op de site, als het gaat om de richting waarin mijn onderzoek zich ontwikkelde en mijn visie zich vormde. Zie ook ‘Onderwerpen’ in de kolom links (uitklapbaar!) voor inzicht in enkele hoofdonderwerpen; voor specifiekere onderwerpen, namen of thema’s is het zoekvak in die kolom handig. Voor soorten publicaties zie ‘Publicaties’ in die kolom (ook uitklapbaar!).

De lijst hieronder noemt ook brede onderwerpen die op meer dan één pagina voorkomen.

Wanneer je echter al een specifieke vraag hebt of op zoek bent naar een specifiek onderwerp, is het het handigst te kijken of je via een of meer goed gekozen zoekwoorden (eventueel ook varianten die dicht bij je vraag of onderwerp liggen!) direct de pagina’s kunt vinden waar dit zoekwoord voorkomt (zoeken binnen de site kan in de kolom links: altijd bereikbaar)!

 1. literatuurlijst “Zen en Oosters en Westers denken”,
 2. literatuurlijst “Boeddhisme voor beginners”: basisliteratuur over het boeddhisme die de inzichten en de praktijk van het boeddhisme helder uitlegt.
 3. literatuurlijst “Islam voor beginners”: een begin van goede achtergrondliteratuur over de islam; net als over het ontstaan van jodendom en christendom worden momenteel veel nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de islam. Voor meer recente informatie zoek op ‘islam’ via het zoekvenster in de sidebar
 4. de ideeënhistorische teksten over Jacob Boehme en androgynie in het christendom (proefschrift theologie/godsdienstfilosofie; academische publicaties): Engelse teksten over de Westerse symboliek van de eenheid van man en vrouw (androgynie) in het christendom als symbool voor de ‘val’ uit de eenheid in de tweeheid en de terugkeer uit de tweeheid naar de eenheid.
 5. lezing over “Verlichting en het niet-dualistisch omgaan met tegenstellingen vergelijkt de Westerse symboliek uit het voorgaande item met het Oosterse niet-dualisme dat eveneens de eenheid van de tegenstellingen behandelt (deze lezing, hoe kort ook, vervult momenteel met de erbij behorende stellingen een sleutelfunctie op deze site; zie ook mijn lezing over de inzichten van Jacob Boehme van 14 mei 2016 – op het symposium ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Gilles Quispel [ de symposiumbundel met de ondertitel “God is geestig” is inmiddels verschenen] – en mijn uitgebreide nieuwe inleiding over Jacob Boehme: Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen (eenheid en complexiteit van alle tegendelen): Inleiding in het denken van Jacob Böhme: Over grond, systeem, processen en magie van alle bestaansvormen in de context van open bewustzijn en niet-tweeheid in West en Oost en van wijsheid en verlichting in Böhmes ‘Theoscopia’, Haarlem 2020, 303 blzz.; zie de beschrijving midden in het volgende bericht).
 6. lezing over “Spirituele verlichting en maatschappelijke solidariteit (ofwel: Jezus, Thomas en het latere christendom), een vergelijking van de opvattingen van Jezus volgens de oudste christelijke bron van de evangelies van het Nieuwe Testament met die van Jezus volgens het evangelie van Thomas dat een grote rol heeft gespeeld in de eerste eeuwen na Christus maar daarna verloren was geraakt, vergeten en … in de twintigste eeuw als authentiek evangelie is herontdekt; met veel informatie over de historische Jezus en de ontwikkeling van het vroegste “christendom”. Deze lezing wijst vooruit naar:
 7. Wat Jezus werkelijk zei, informatiepagina gewijd aan mijn boek uit 2012 over dat onderwerp, met aanvullende informatie. Ook te vinden via Onderwerpen in het menu in de kolom linksboven.
 8. Jacob Boehme, Mysticus, Spirituele leraar en … Systeemdenker”: Voorbereidend materiaal bij de cursusdag 14 april 2012 bij de Stichting Filosofie Oost-West, Utrecht; dit betreft een actuele introductie in de boodschap en studie van Boehme’s werken
 9. Gelezen teksten met commentaar“: de besproken boeken en teksten, over vele onderwerpen die hierboven al genoemd zijn of daar nauw mee verwant zijn. Dit overzicht vindt u in twee vormen:
  1. chronologisch (naar tijd van ontstaan): zie de rubriek Boekbesprekingen in de kolom links onder Publicaties. U kunt onderaan iedere bespreking doorklikken naar de chronologisch volgende.
  2. naar specifiek onderwerp of globaal onderwerp (op elke naam en elk begrip, zelfs op elk deel ervan, kan gezocht worden via het zoekvenster in de kolom links), over onder meer:
   1. Maatschappij en politiek
   2. Godsdiensten / religie (“objectief”)
   3. Psychologie en spiritualiteit (“subjectief” – dit is de grootste rubriek met veel verschillende onderwerpen en benaderingen)
   4. Filosofie en levensbeschouwing (“systematisch”)
   5. Literaire teksten; literatuur; kunst
   6. Managementstrategie en loopbaanontwikkeling
   7. Financiën, economie en beleggen
   8. Hulpmiddelen
 10. De citatenpagina biedt gevariëerde inspiratie, inclusief moraal en aanleiding om uw gedachten te laten gaan.
 11. De complete lijst van mijn publicaties treft u aan via het menu in de kolom links.

Middel en bijvangst: patronen herkennen, waarderen en toepassen

Vanaf het begin speelde bij het maken van de site de vraag: hoe organiseer ik die het best? Wat is de samenhang van de verschillende teksten en onderwerpen? Aan de ene kant is belangrijk dat altijd openheid bestaat voor nieuwe inzichten over bestaande onderwerpen en voor nieuwe onderwerpen en/ of inzichten, aan de andere kant ben ik er vanaf het begin (intuïtief) van overtuigd geweest dat er een reëele feitelijke ofwel praktische maar ook ideële of inhoudelijke samenhang zou zijn te vinden in de onderwerpen en de richtingen van de op het eerste gezicht soms uiteenlopende paden die ik ben ingeslagen en waarvan ik op deze site verslag doe. Alleen al omdat ik een exponent van mijn eigen tijd ben (zelfs waar ik die niet waardeer) maar ook omdat er zich dingen al doende constelleren, vaak onbewust maar soms half of heel bewust. Daar heb ik naar gestreefd en als de site helpt om die samenhang – uiteraard achteraf – verder aan het licht te brengen zodat anderen die kunnen gebruiken, zal ik dat toejuichen. Ik merk daarbij op dat het natuurlijk nogal een verschil maakt of men bepaalde patronen herkent, wat je een kennistoename kan noemen, of dat men die kennis vervolgens toepast in meer praktische zin. In beide gevallen spelen verschillende kansen en risico’s een rol, op de praktische risico’s wil ik hier bij voorbaat wijzen. Kennis is macht, en men kan kennis voor goede en voor minder goede doeleinden aanwenden. Een ander aspect ervan is dat objectieve kennis altijd aan een beperkt interpretatiekader kader gebonden is, dat wij vaak onbewust voor onveranderlijk houden; in termen uit een andere context kunnen we zeggen dat de kenner als subject en de kennis als object elkaar altijd beïnvloeden. Ik herinner er graag aan dat kennis alleen goed functioneert wanneer zij ten diepste in een context van wijsheid gehanteerd wordt, dat wil zeggen uitgaat van en gericht is op ‘alles’. En wijsheid is geen kennis; zij maakt wel van kennis gebruik maar niet om de macht zelf maar om heel te maken, te helen dan wel het leven heilzaam voort te zetten en te helpen. Dat geldt ook voor kennis op het gebied van spiritualiteit, en daarom wijs ik er hier graag even op.

Als ook in de opzet van de site, dan wel in de groei van mijn kennis in de loop van mijn leven, bepaalde patronen herkenbaar zijn – wat ik hoop en vermoed – dan hoop ik niet alleen dat die herkenning tot stand komt maar ook dat zij heilzaam is voor u en ieder die u ontmoet. Daar hoort – is mijn ervaring en veronderstelling – ook bij dat het eind van die processen eigenlijk al in ieder begin ervan verscholen ligt en hoort te liggen. Ieder einde is het begin van een volgend proces. Pas als een proces ook weer ophoudt, tot zijn einde komt, is er voldoende ruimte om werkelijk nieuwe paden te verkennen en in te slaan. Geen taal of kennis kan die ervaring en die werkelijkheid te niet doen. Tenzij men meent zich in taal of kennis te kunnen verschansen, maar dat lijkt mij niet de bevrijdende weg, al kunnen zij er tijdelijk onderdeel van zijn. Ik heb veel geleerd over historische patronen in taal en kennis, maar niet dat zij onveranderlijk zijn. Gelukkig wie een spiegel voorgehouden krijgt, en er in durft te kijken en van te leren, hoe moeilijk dat vaak ook is. Het diepe geluk van het besef dat de ruimte die men zoekt, er is. En dus …

Opbouw van de site en het menu in de kolom links

Om iets op deze site te vinden (die in 2016 is overgezet naar WordPress) is het handig om te weten van de drie onderdelen ervan die je alle drie terug vindt in het Menu in de kolom links:

1. ‘oude’ en nieuwe pagina’s met langere teksten over Onderwerpen,

2. blogberichten (vanaf 2016) en

3. overzichtspagina’s.

Elke regel in het Menu links kun je openklappen als er meer items in zitten.

N.B. De oude onderwerplijsten met alle besproken boeken zijn voorlopig weggelaten maar je kunt alle besprekingen terugvinden onder Besprekingen (in het zelfde Menu links). Er vindt dus een verandering plaats van zoeken via een onderwerpsoverzicht ofwel -menu (voor 2016, zie nog het Menu Onderwerpen en Menu Publicaties) naar zoeken via tags (dat is: zoekwoorden) van afzonderlijke blogitems (vanaf 2016). Als je een naam, woord of begrip van of uit een eerder gepubliceerde bespreking kent, kun je daar ook direct op zoeken en vinden! Blogitems vanaf 2016 kun je vinden via eraan toegekende onderwerptags, maar ook via zoeken op elk erin voorkomend woord, of via het overzicht met alle items per maand vanaf 2016.

Deze site is een verwoording van ervaringen en overwegingen

 • met pagina’s in verband met spiritualiteit of gaan op de weg van het hart, inclusief de geschiedenis ervan (onderwerpen, boekbesprekingen, personen enzovoort) sinds 1995. U vindt de pagina’s onder meer via het uitklapbare Menu in de kolom links en via het overzicht verderop.

N.B. Na het overzetten naar WordPress worden de interne verwijzingen naar de pagina’s op dit moment nog aangepast. Die pagina’s kunt u als gezegd ook vinden door te zoeken met als ‘zoekwoord’ de betreffende paginatitels – u krijgt dan die precieze pagina – of onderwerpen – u krijgt dan een lijst van alle pagina’s waar het onderwerp dat u aangeeft (het mogen er ook meerdere tegelijk zijn) een rol speelt: zie de zoekvelden in de kolom links en op iedere pagina.

 • … en met een blog met feitjes, opinies, ervaringen, ofwel gevarieerde “(meer) persoonlijke mededelingen” vanaf juni 2016. U vindt ze onder meer via “Meest recente berichten” en via “Archief” in de kolom links.

ONDERAAN op alle blogpagina’s en veel andere pagina’s kunt u REAGEREN of EEN NIEUW ONDERWERP AANROEREN OF BEGINNEN: het is handig als u even meldt waarop u reageert of dat u een nieuw onderwerp wilt beginnen)

Vertrekpunt en eindpunt: waar vallen ze samen?

Ofschoon in heel wat teksten ook andere zaken meespelen, zoals kansen op of kwaliteit van spirituele begeleiding en groei, is deze site strikt informatief bedoeld. In de loop der jaren is mij wel duidelijk geworden dat niets het zelf bewandelen, begaan en ondergaan van de weg kan vervangen, al kan de mentale studie ervan die ik nagestreefd heb (net als elke andere weg) daarvan een vorm kan zijn. En het zij bij voorbaat opgemerkt: iedere weg bestaat uit vele mogelijkheden, aspecten, meevallers en valkuilen. En achteraf of vooraf kan ieder slecht hopen dat het gaan vertrouwd kan worden omdat men niet alleen is, niet bang hoeft te zijn voor wat men niet kent, en dat deze negatieve aspecten niettemin deel uit kunnen maken van iedere weg. Deze site is slechts een middel voor uw eigen zelfwerkzaamheid: voor het leren volgen van uw hart, dat verbonden is met de harten en het hart van allen en alles. En waarbij uw kennis of liever ervaring slechts kunnen groeien door het gaan door uw eigen ervaringen heen. Uiterlijke kennis (die ik hiervoor al ‘strikt informatief’ noemde) kan hierbij zeker van enig nut zijn maar niet uw eigen inzet en stappen vervangen. Instellingen of personen die het laatste mogelijk achten of zelfs aanbieden u bij dat vervangen te helpen, kunt u beter mijden. Bochten proberen af te snijden via intellectuele kennis hoeft op het spirituele pad niet per se, want na iedere bocht komt toch weer een nieuw stuk weg. Wel is het mogelijk van de raadgevingen van uw voorgangers of weggenoten te leren wat wellicht ook op uw pad uitdagingen kunnen zijn, en wat het ingaan erop mogelijk oplevert. Maar de uitdagingen zijn zeker niet voor ieder hetzelfde, zoveel variaties kent de werkelijkheid, ook die van het gaan van de hier aangeduide wegen of weg, zeker. Voor wat achtergrondinformatie over de site zie de pagina Achtergronden.

Ook al zult u tussen de regels door of zelfs openlijk opmerkingen of tendenzen vinden die in de richting gaan van begeleiding of aanwijzingen op de spirituele weg, dan is het – puur praktisch gezien – toch het beste die als beginner te zoeken in de klassieken van uw eigen spirituele traditie en bij degenen die die traditie voortzetten en deze begeleiding aanbieden. De kwaliteit ervan zult en kunt u – zeker na hun aanwijzingen (een tijd) gevolgd te hebben – zelf beoordelen naar de stand van uw eigen geestelijke ontwikkeling (die – als het goed is net als de hunne – nooit ophoudt!). Waar u op uw weg ook uitkomt – en dat kan op een andere plek zijn dan u eerst had gedacht -, u bent altijd schatplichtig aan wat u van anderen leerde maar ook verplicht verder te gaan dan anderen als uw ontwikkeling en het welzijn van het geheel dat van u vragen. Dat dit vanzelfsprekend offers in kan houden, zal u niet onbekend in de oren klinken, en anders komt u er vanzelf achter dat dit tot de essenties van het leren dienen behoort. Zelf een deels ervaren struikelaar op deze weg hoop ik u – niettemin dan wel juist in die hoedanigheid – van dienst te zijn. Van dat struikelen heb ik onder meer geleerd dat uiterlijke kennis ofwel kennis over uiterlijke patronen een functie heeft – het soort “kennis over” dat u ook op deze site veel aantreft – maar pas goed tot haar recht komt als zij functioneert binnen of onder de hogere want meeromvattende kennis die we ook intuïtie noemen. Die kennis noemen we ook “kennis van het hart” of “wijsheid”. Terwijl van uiterlijke kennis geldt dat zij zich altijd beperkt tot een deel, geldt van de hogere of innerlijke kennis dat zij zich – via genoemde harten of (ene) hart – niet alleen richt op allen en alles maar dat zij zich daardoor ook laat inspireren en mee bepalen.

Zie ook mijn presentatie en die van de andere sprekers en musici op het symposium “God is geestig” op 14 mei 2016 in Amsterdam t.g.v. de 100ste geboortedag van Gilles Quispel: tekst en illustraties zijn verschenen in de symposiumbundel najaar 2016 (zie in de kolom links onder Publicaties – [uitklappen:] Boeken en artikelen.