BK-Books.eu » Besprekingen » Tien levenslessen voor deze tijd

Bespreking van...

… Hans Stolp, Tien levenslessen voor deze tijd, Deventer (Ankh-Hermes) 2009, 138pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Hans Stolp schrijft in dit nieuwe boek van hem dat de ingrijpende veranderingen in de natuur (opvallende veranderingen in de weersgesteldheid, meer aardbevingen, orkanen en windhozen nemen toe) die we ervaren maken dat we ons bewust worden dat de natuur ‘bezield’ is, dat de natuur een levend organisme is waar we rekening mee moeten houden. Dit maakt ons meer bewust van ons zelf en alleen als wij ons zelf veranderen zullen we beter en anders met de natuur omgaan. Ook politieke en economische veranderingen maken dat wij ons bewust worden van onze verantwoordelijkheid ook voor ons geestelijk leven. Spirituele ervaringen doen er toe. In dit kader zijn de tien levenslessen geschreven. Tien lessen gebaseerd op vragen die in ieder van ons leven, waar Hans Stolp een lijn in aanbrengt en zo hulp biedt om de verantwoordelijke en vreugdevolle weg te gaan een ander mens te worden en met liefde en respect voor anderen een bijdrage te leveren aan de wereld.
De doelgroep van het boek zijn de lezers die een impuls ervaren om een grens te stellen aan wat ze wel of niet willen; mensen die willen leren bij zichzelf te blijven. Kerk en religie reiken ons geen normen meer aan. Het boek is bedoeld lezers te helpen een verbinding aan te gaan met het eigen weten en zo een vorm te vinden voor de eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de bijdrage aan de wereld.
Deze recensie is voor de lezers interessant omdat ik het boek heb gelezen met mijn blik en de vragen die ik ken uit organisaties waar leidinggevenden, managers en de leiding-ontvangenden steeds meer vragen hebben over hun eigen verantwoordelijkheid en hoe die vorm te geven in combinatie met de opdracht die ze ervaren vanuit het bestuur van de organisatie.

Overzicht

Het boek is opgezet met een inleiding waarin uitgelegd wordt waarom juist deze levenslessen nu verwoord worden door de schrijver. De tien levenslessen zijn gebaseerd op vragen die veelvuldig gesteld worden aan de schrijver bij zijn presentaties. Daarnaast zijn ook ervaringen van hemzelf en van luisteraars en lezers van zijn werk ingebracht in het boek. De lessen zijn opgebouwd uit onderdelen die elk een bepaald deel, bepaalde optiek van de vraag belichten. Het materiaal dat de schrijver gebruikt om de vragen toe te lichten, te beschouwen en tot een levensles te formuleren is herkenbaar voor de dagelijkse praktijk van heel veel heel gewone burgers, collega’s, jezelf, een familielid, een kind.
De opbouw van les één naar les tien is zodanig dat je meegenomen wordt van de ene les naar de volgende. Het is een vloeiende beweging die steeds ‘dieper’ gaat van ervaringen van elke dag om voor jezelf op te komen, de ander als spiegel te erkennen voor jezelf, naar het ervaren van een hoger zelf in je eigen wezen en van een levende wereld met ziele-kracht. In de laatste levenslessen brengt Hans Stolp zijn ideeën over afdaling van de Zonnegeest in de figuur van Jezus naar voren.
De lessen bevatten veel voorbeeldmateriaal hoe een en ander in ieders leven vorm gegeven kan worden.

Back to top

Beoordeling

Het is een aanstekelijk boek. De taal is goed, het is goed gedocumenteerd, het voorbeeld materiaal is zo gekozen dat heel veel lezers zich hier in zullen herkennen. Er zit een duidelijke opbouw en lijn in het boek. Hoewel de ideeën van Hans Stolp over de afdaling van de Zonnegeest, over karma, over helderziende waarnemingen wellicht niet door iedere lezer gedeeld zullen worden, zijn die ideeën volstrekt geen belemmering om gebruik te maken van het materiaal dat in het boek wordt aangeboden. Op geen enkele manier is er een oordeel in het boek over wat de lezer al dan niet zou moeten geloven. Het zijn handreikingen om in vrijheid een eigen ‘weten’ te vinden en daar verantwoordelijk mee om te gaan. Ieder heeft daarin een eigen weg waarbij de ander wisselend een spiegel is of een aanleiding om respectvol en met liefde te handelen.

Het boek is relevant voor mijn lezersgroep. Met mijn lezersgroep bedoel ik de collega’s in organisaties die een rol hebben in het management en die collega’s die hun dingen doen in opdracht van het management of die dingen doen om het management te plezieren. Steeds opnieuw komen daar vragen naar voren hoe de verantwoordelijkheid vorm te geven voor jezelf, voor je collega’s, voor cliënten in welke vorm dan ook. Wat is weten, hoe ervaar je vrijheid? Zonder oordeel over religie, spiritualiteit, de opstelling van mensen in deze maatschappij geeft het boek vragen en denkwijzen die kunnen helpen voor ieder om zijn weg te vinden en voor de eigen verantwoordelijkheid vorm te geven.

Het boek is inspirerend, toepasbaar in heel veel situaties. Het is actueel, het formuleert de vragen en de kwesties die elke dag ook de krant halen en de gesprekken binnen gezinnen en vriendengroepen, onder collega’s. Het is informatief door de vele voorbeelden uit de praktijk en de verwijzingen naar andere literatuur.
Het is heel leesbaar. Het zijn korte zinnen in een prettige stijl en goed Nederlands. De opbouw is transparant met veelvuldig een samenvattende alinea.

Voor de lezers van en luisteraars naar Hans Stolp is het een concrete aanwinst, die in kort bestek opnieuw inspiratie geeft om de eigen weg te gaan in deze tijd. Naast de dikke boeken over hoe het beter zou kunnen in het management is dit een welkome aanvulling vanuit een optiek die goed aansluit bij de dagelijkse vragen van mensen in bedrijven in het onderlinge gebeuren. Waar dit onderlinge gebeuren vaak onuitgesproken vol zit met oordelen en waarden waar je aan lijkt te moeten voldoen. Waar je vrijheid kunt gaan ervaren als je de weg gaat van het verantwoordelijk zijn voor je eigen ‘weten’. Dit boekje is een heel prettige herinnering om je te helpen die vrijheid te vinden.

Het boek heeft zeker toegevoegde waarde naast de andere boeken van Hans Stolp. Deze toegevoegde waarde ontstaat door de optiek, de opbouw van het boek en de actualiteit. Het boek heeft een grote toegevoegde waarde naast andere literatuur in dit gebied omdat het op buitengewone wijze de vrijheid die het verantwoordelijkheid nemen voor jezelf zo treffend illustreert in de wijze waarop met het materiaal wordt omgegaan door de schrijver. Het boek levert mooie voorbeelden van het liefdevol omgaan met anderen en tegelijk je eigen weg volgen.

De prijs-kwaliteit verhouding is oké. Het bedrag € 14,50 voor een dergelijk mooi uitgevoerd klein boekje is prima. Het is een hebbedingetje en een mooi cadeau.

Het boek is een aanwinst die je meerdere malen kunt lezen zonder verveeld te raken. Elke keer wordt je geboeid door een ander onderdeel en zet het je weer aan het denken. Tegelijk herken je ook in je eigen leven en om je heen de voorbeelden uit het boek en helpen de lessen je om een volgende stap te zetten op jouw weg in dit leven, en je bewust te worden van de geestkracht die in je aanwezig is en die je vrijheid brengt.

Nel Knip

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/lez00534.htm | Version 2.001 29 April 2009 (version 1.1: 13 April 2009) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.