BK-Books.eu » Besprekingen » The Unexpected Way

Bespreking van...

Paul Williams, The Unexpected Way: On Converting from Buddhism to Catholicism, Edinburg/New York (T&T Clark) 2002, met uitgebreide bibliografie en noten, en register van namen, 240pp.

Rationele verdediging van de overstap van de auteur van het boeddhisme naar het rooms-katholicisme. Ik houd er ambivalente gevoelens aan over. De auteur wijst er terecht op dat boeddhisme al gauw tot psychologie gereduceerd wordt (in plaats van “een metafysische basis te hebben”) maar ik deel zijn vooronderstelling niet dat men per se tussen religies als elkaar uitsluitende wegen moet kiezen en dan nog uitsluitend op grond van rationele argumenten. Of liever gezegd: de auteur weet dat ook wel maar het boek getuigt van de behoefte van de auteur zijn keuze zo rationeel mogelijk te verantwoorden en dat heeft toch iets van een overbodige omweg: vele religieuze zaken zijn rationeel niet goed te verdedigen. De keuze van de auteur stond al vast voordat zijn verdediging klaar was, hoe interessant die niettemin op onderdelen is (de auteur is intelligent en vindingrijk). De vraag blijft over hoe men om moet gaan met de kloof tussen wat wij kunnen weten en kunnen beredeneren en wat daarbuiten valt, en vervolgens welke rol een religie kan spelen in het leven en ook bij het omgaan met die kloof. Er zijn enkele treffende opmerkingen te vinden over hoe de Tibetaanse boeddhisten het Westen bezien (er tegen op kijken).

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.