BK-Books.eu » Besprekingen » The Experience of No-Self

Bespreking van...

Bernadette Roberts, The Experience of No-Self: A Contemplative Journey, Boston / London (Shambhala) 1984, 204pp.
Idem, The Path to No-Self: Life at the Center, Boston / London (Shambhala) 1985, 214pp.
Idem, What is self?: A Study of the Spiritual Journey in Terms of Consciousness, Austin, Texas (Mary Botsford Goens) 1989, 216pp.

Deze boeken zijn het verslag van een opmerkelijke weg van persoonlijke ervaring en het vatten ervan in begrippen van de religieuze psychologie, waarbij het christelijke uitgangspunt van de auteur wordt verrijkt met een vergelijking met oosterse ervaringen en psychologieën. De eerste twee boeken zijn vooral ervaringsverslag.
In het derde boek heb ik nog niet gelezen: Part II, dat een vergelijking is van drie visies op bewustzijn, te weten van het hindoeïsme, van Jung en van haarzelf, en waarin ook het boeddhisme nog ter sprake komt.
De schrijfster zegt zich uitsluitend op eigen ervaring te baseren – die ook uit haar beide voorgaande boeken een heel eind bekend zijn – en is stellig over de betekenis ervan, en de verschillende stadia en niveaus ervan. Haar verwoording is toch vooral gebaseerd op christelijke voorstellingen. Maar zij is ook geïnteresseerd in vergelijkbare ervaringen van anderen, en doet een uiterst waardevolle poging om de hare te verduidelijken en een basis voor vergelijking te scheppen. Zij komt wel voor het dilemma te staan dat de ervaring van haar en van haar lezers mogelijk erg verschilt, en trekt zich dan toch enigszins terug op haar eigen voorstellingswereld. Maar hoewel haar beschrijvingen geen makkelijke kost zijn, is er wel veel van te leren vermoed ik. Ik vind het fascinerende, hoewel niet altijd gemakkelijke lectuur.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.