BK-Books.eu » Besprekingen » Schrijven voor het beeldscherm

Bespreking van...

Willem Hendrikx, Schrijven voor het beeldscherm: Internet[,] Weblogs en Wiki[,] Intranet, met Literatuuropgave en Register, Den Haag (SDU Uitgevers) 2006-vierde geactualiseerde druk, 223pp.

Dit boek behandelt alle aspecten van schrijven voor het beeldscherm in een heldere volgorde en met veel nuttige verwijzingen en goede tips. De jarenlange ervaring van de auteur met het onderwerp – als schrijver en als docent – heeft samen met deze ijzersterke opzet en vormgeving een ongeëvenaard praktisch handboek opgeleverd.
Belangrijk is vooral dat je als beoogd tekstschrijver door dit boek een goed idee krijgt van wat er zoal speelt bij de communicatie via het beeldscherm. Omdat die ontwikkelingen nog sterk in beweging zijn – de illustraties van websites blijken bij iedere druk vernieuwd te moeten worden! – is het waardevol dat je door dit boek gespitst wordt op het signaleren en bijhouden daarvan. Groot winstpunt van dit boek is dat je niet verdwaalt in de mogelijkheden maar structureel op weg geholpen wordt passend bij je eigen situatie en soorten tekst.
Na een overzichtelijke inleiding bestaat het boek uit twee delen. Eerst een deel waarin alle aspecten via een logische structuur achtereenvolgens aan de orde komen. Dan een deel waar apart soorten tekst behandeld worden. Het eerste hoofdstuk van het eerste deel is ten slotte – of als lekkermakertje – een twaalfstappenplan om in kort bestek een eind op weg te komen met een aantal relevante beslissingen. Dat het boek als gezegd vol staat met tips en adviezen, checklistjes en voorbeelden, en ook nog een goed register bevat, verhoogt de waarde enorm.
Technische aspecten – softwarematige en programmeertechnische – komen niet aan bod behalve aanduidenderwijs. Het accent ligt helemaal op de redactionele kant, inclusief de benodigde planning. Een aanrader voor ieder die een eigen website op wil zetten, of die de inhoud van een website verzorgt, en tevens voor iedere redacteur of tekstschrijver die wel eens met het beeldscherm te maken heeft. Iedereen dus.
Bovendien een plezier om te lezen, te bekijken en ter hand te nemen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.