BK-Books.eu » Besprekingen » Maya-tijdsbeleving en NLP

Bespreking van...

Paul Liekens en Marcel Hermsen, Maya-tijdsbeleving en NLP: Groeien met hulpbronnen van de zon, Deventer (Uitgeverij Ankh-Hermes) 2006, 110pp.

Inleiding

Paul Liekens, de bekende schrijver op het gebied van (NeuroLinguistisch Programmeren en) persoonlijke ontwikkeling brengt door middel van dit boek de Maya -tijdsbeleving onder de aandacht van zijn lezersgroep. Met het boek wil Paul Liekens samen met Marcel Hermsen, de kenner van de Maya-tijdsbeleving voor lezers een inspirerende aanzet geven om kennis van de persoonlijke energiebronnen uit het stelsel van zonnezegels, kleur en toon uit de Maya-tijdsbeleving in samenhang met NLP oefeningen zijn werk te laten doen in de persoonlijke bewustwording en groei.

Inhoud van het boek

Het boekje geeft in kort bestek nog eens weer welke plaats de schrijvers toekennen aan ‘de ervaring’ in het leven van een mens. Met heel weinig woorden wordt gewezen op de synchroniciteit met de kwantumfysica en met NLP. Een zeer beknopt overzicht van de M- tijdsbeleving waarin HUNAB KU die Ene zich manifesteert in een cyclische beweging. Zoals we kennen van Paul Liekens houdt hij ervan om de zaken waarover hij schrijft in gestructureerde concepten weer te geven. Ook de cyclus van de Maya-tijdsbeleving leent zich voor schematische weergave. Het is een cyclische tijdsberekening in combinatie met de zienswijze van de Maya’s (zoals door de schrijvers gebruikt): “Ik ben een andere jij”. De mensen en gebeurtenissen om je heen zijn een reflectie van eigen gedrag en overtuigingen. De schema’s van de zonnezegels geven dan ook de persoonlijke groeimogelijkheden aan. De combinatie met NLP wordt gemaakt door (groei)oefeningen uit het NLP arsenaal in dit boekje weer te geven. Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat het boek een bepaalde vorm van astrologie is in combinatie met (cognitieve)oefeningen om je persoonlijke gedrag anders te richten.

Voor welke lezersgroep is het boek relevant?

In het gebied van spirituele en persoonlijke ontwikkeling is zijn bij voortduring nieuwe impulsen nodig. De persoonlijke groei lijkt onverzadigbaar in de zoektocht naar nieuwe impulsen buiten ons zelf. Zo ook voor de schrijvers van het boek. Voor lezers die een heel snelle kennismaking met de tijdsbeleving van de Maya’s zoeken levert dit boek wellicht een inspirerend begin, maar het is erg onvolledig omdat het uit de culturele context van de Maya’s wordt gehaald.
Naar mijn mening wordt er snel overgestapt naar het uitnutten van het gebruik van de zonnezegels in ons westers denken over persoonlijke groei. Wellicht is het voor de zoekers naar persoonlijke groei weer een impuls. De schrijvers maken de kennis van de zonnezegels nuttig in ons westers denken, onze overtuigingen en dus in ons gedrag van ‘de volgende keer, de volgende dag. Met deze kennis kunnen we (nog meer) regisseur zijn van ons eigen leven. Uit hun beschrijving van het Maya-tijdsdenken begrijp ik dat de Maya’s uitgaan van de ervaring van het ‘nu’ die tot stand komt door de combinatie van het moment van het zonnestelsel waarin je geboren bent en het huidige moment van de cyclische kalender van het zonnestelsel. De bewustwording van de Maya’s van de Ene wordt gekoppeld aan regie en groei door de schrijvers van het boek, dit op basis van NLP kennis en overtuiging. Wat de Maya tijdsbeleving betreft denk ik dat daarmee onrecht wordt gedaan aan het doorwrochte concept waar een hele cultuur op gebaseerd is. De lezer die net iets meer wil dan de astrologie in de Metro en de Spits, waar we ook uit kunnen putten om onze (werk)dag te regisseren, of onze persoonlijke groei kan met dit boek een paar avonden vullen. Hoewel de oefeningen met NLP voor de niet gecoachte leek dan weer teleurstellend zullen zijn.

De eerste bladzijden van het boek zijn inspirerend, aanstekelijk ook door de schrijfstijl. Het enthousiasme spettert er af. De snelle combinaties met NLP en kwantumfysica maken wellicht dat de lezer een idee van waarheid krijgt. Hoewel de schrijvers expliciet uitleggen dat DE waarheid een illusie is wordt door de schrijfstijl en argumentatie een indruk van het tegendeel gevestigd. Het idee van waarheid nodigt uit tot oefenen. Ideeën daarvoor worden aangereikt.
Het tweede deel met de oefeningen zou dan ook meer beoordeeld kunnen worden vanuit toepasbaarheid. Ieder die oefent met eigen gedragsveranderingen, na bewustwording van de eigen overtuigingen (en dat er een andere weg naast die overtuiging mogelijk is) weet dat het ingewikkelder ligt dan het nog een keer doen van de oefening. Dit laatste wordt aanbevolen in het boekje. Dit is echt wel erg kort door de bocht. Dit deel van het boekje levert daarom weinig nut.

Levert dit boekje toegevoegde waarde naast alle boekjes en tijdschriften op dit gebied?

Het eerste deel van het boekje is lekker leesbaar voor een korte treinreis waarin je jezelf een plezier wilt doen met iets inspirerends. Het tweede deel van het boekje levert geen meerwaarde op het gebied van de NLP en het krijgen van regie op het pad van bewustwording en persoonlijke groei. Eerst moet je rekenwerk verzetten om te weten onder welk zonnezegel je geboren bent. De uitkomst is verheugend, want net als bij andere astrologie, het levert herkenning voor eigen gedrag of wensen voor gedrag. Dan moet je weer rekenen om te zien op welke energielijn je vandaag de dag zit en dan moet je nog aan het oefenen. Maar wellicht kan een eerste oefening je verder brengen op het pad van NLP.

Tot slot

Al met al vind ik dat de titel van het boekje toch wel iets meer doet verwachten dan het brengt. De wijze waarop de Maya-tijdsbeleving en de kalender worden beschreven is erg kort door de bocht en de koppeling met NLP is wellicht voor de beide schrijvers inspirerend gezien hun achtergrond en overtuiging maar levert voor ondergetekende weinig inspiratie. Gelukkig zijn er meer wegen om te groeien met hulpbronnen van de zon.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.