BK-Books.eu » Besprekingen » Intuïtie en inwijding

Bespreking van...

… White Eagle, Intuïtie en inwijding, Deventer (Uitgeverij Ankh-Hermes) 2007, 156pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het is een klein boekje in een serie van andere bij Ankh-Hermes verschenen boeken van White Eagle. Het is een uit het engels vertaald boek dat oorspronkelijk is uitgegeven door de White Eagle Publishing Trust. In de inleiding wordt duidelijk dat White Eagle een eigen verhaal heeft over wat intuïtie is en welke spirituele kracht wij daar aan kunnen ontlenen. In het dagelijkse gebruik is intuïtie iets dat ons inspiratie geeft of ons onverwacht van iets bewust maakt. Daar meer van weten en eventueel meer mee kunnen doen bracht mij er toe het boekje te gaan lezen. Meteen bij het lezen werd mij duidelijk dat dit boekje meer is dan een kleine hanteerbare ‘ hand out’ op het gebied van intuïtie. Het is een zachtmoedig, heel open verhaal van een spiritueel begaafd ‘mens’.

Het is een boeiend boek voor ieder die geïnteresseerd is om meer te weten, geïnspireerd te worden op meningen, overwegingen op het terrein van geestelijk leven. De recensie kan interessant zijn om een keuze te maken of het lezen van dit boekje van White Eagle je kan inspireren of dat je het niet gaat lezen omdat je niets wilt met een liefdevolle les van iemand uit de geestelijke wereld.

Beknopte inhoud

Het boek heeft een heldere hoofdstukindeling. De inleiding maakt duidelijk dat het boek zo is opgebouwd dat elk hoofdstukje dieper ingaat op ervaringen, meer verbanden legt met kennis, vragen of juist de ervaringen die de lezer heeft. Het boek helpt de lezer op weg een eigen pad te wandelen in het gebied van meditatie, stilte, stil worden, in gebed afstemmen op God. Het laatste hoofdstuk gaat over dat afstemmen op God en over wat God doet in de mens. Het boek reikt verder dan wat in het dagelijkse leven onder intuïtie wordt verstaan.

Doelstelling van het boek, doelstelling van de schrijver

Na het lezen van de inleiding kijk je als lezer nog eens naar de hoofdstuk indeling en maak je de keuze om met lezen te beginnen. Het lezen levert een soort van ‘aha erlebnisch’. Je leest dingen die in je leven, gedachtewereld, je hoop en je verbeelding een rol spelen. Tegelijkertijd worden die zaken in een nieuwe ordening gezet. Op een zodanige manier dat je merkt dat hier geen nieuwe waarheidsleer ontvouwd wordt maar enkele mogelijke wegwijzers op JOUW pad in je (geestelijk)leven. De doelstelling van de lessen in het boek is de lezer inzicht te geven in de aard van intuïtie en hoe we dit nuttige vermogen kunnen ontwikkelen. White Eagle legt het verband tussen intuïtie en de ontwikkeling van de ziel van de mensheid. Deze ontwikkeling is een onderdeel van de groei van de mensheid naar vrede en broederschap.

De criteria waarop het boek beoordeeld is

Als lezer verwacht ik in een boek enige verantwoording van de uitgeverij door wie het boek is geschreven. Die staat niet in het boek. Als lezer word ik dan nog nieuwsgieriger wie de schrijver is en welke verantwoording de schrijver of de uitgever geeft om deze lessen aan het papier toe te vertrouwen.
Gelukkig biedt ‘googelen’ wel informatie. Het blijkt dat White Eagle een zachtmoedige spirituele leraar is die via een medium zijn lessen aan ons geeft. Er bestaat een wereldwijde organisatie The White Eagle Lodge met ook enkele lodges in Nederland. Op internet is dus verantwoording te vinden. Het bezoek aan deze site geeft inzicht hoe de ervaringen op meerdere terreinen van psychologie, meditatie, de bijbel, chakra’s, yoga enzovoort bij elkaar gebracht worden. Al deze variaties kunnen JOUW pad in het geestelijk leven vormen volgens de lessen van White Eagle. Steeds gaat het om het horen van jouw innerlijke stem.
Bijzonder dat de uitgeverij op geen enkele manier in het boek verwijst naar The White Eagle Lodge en/of de website.

De taal in het boek is niet zo mooi. Het is niet echt hinderlijk omdat de inhoud je meeneemt.
Het boek is zeker relevant voor de lezers die geïnteresseerd zijn in informatie over de geest, de ziel van de mens en de hoe je als mens kan groeien. Het boek laat duidelijk zien dat de vormen die je als mens kunt praktiseren om je weg te vinden in de wereld en in het geestelijk leven een deel zijn van het pad dat je gaat. De lessen in het boek maken je weg iets meer tot een eenheid, tot een groeipad.
Het boek is leerzaam, inspirerend, actueel en liefdevol.
Het boekje is er een uit een reeks van boeken van White Eagle die bij Ankh – Hermes zijn uitgegeven. Ik kan geen oordeel geven of dit boekje meerwaarde heeft naast de voorgaande deeltjes. De inhoud van het boekje houd je geboeid, ook als je het uit hebt.

Eindoordeel

Het boekje is een aanwinst om gelezen te hebben. Het brengt verdieping in je leven, het wijst de weg om intens waar te nemen wat je ervaart, het helpt om ‘stil’ te worden.
Ik vind het jammer dat de uitgeverij op geen enkele manier aangeeft wie White Eagle is.

Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.