BK-Books.eu » Besprekingen » In Search of Authenticity

Bespreking van...

… J. Golomb, In Search of Authenticity: From Kierkegaard to Camus, London / New York (Routledge) 1995, 219 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Golomb analyseert in zijn boek waartegen de “existentialistische” filosofen zich verzetten, wat de authenticiteit inhoudt die zij nastreven en hoe die authenticiteit nagestreefd zou kunnen worden, dus wat een existentialistische ethiek zou kunnen zijn. Zijn conclusie is dat het heel moeilijk is om authenticiteit vast te stellen – dat kan alleen iemand van zichzelf, met de “juiste” optiek. En eveneens heel moeilijk om authenticiteit als ethisch ideaal te formuleren – authenticiteit is nooit uitsluitend objectief. Dit laatste in tegenstelling tot de “objectieve ethiek” (bijvoorbeeld filosofisch van Kant en Hegel, en maatschappelijk in de vorm van ideologieën) waartegen de beschreven auteurs zich verzetten. Overigens vindt Golomb dat Heidegger en Sartre toch uiteindelijk weer in de objectivering terechtkomen (door authenticiteit een ontologische status te geven) en daarmee verraad plegen aan de authenticiteit.

Niettemin laat Golomb zien hoe de besproken filosofen (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre en Camus) hun thema’s naar voren brengen en waarom zij daarbij vooral de indirecte aansporing, verleiding, inspiratie gebruiken van literaire vormen. Ook Heideggers filosofie is een indirect appel of pleidooi om te veranderen in authentieke richting, net als Kierkegaards esthetische werken, Nietzsche’s Zarathustra en de hoofdfiguren in de meest literaire werken van Sartre en Camus. Het gaat er als het ware om de smaak van de authenticiteit te pakken te krijgen, en dat kan nooit alleen door het overnemen van een objectieve redenering. Er moet altijd een “sprong” plaatsvinden.

Het is niet voor niets dat de literaire werken van deze existentialisten zo bekend zijn. De hoofdfiguren ervan doorleven situaties die allerlei herkenbare menselijke problemen en situaties aan de orde stellen alsmede hun reacties daarop. En zij doen dat deels zeer authentiek – met alle consequenties vandien – en dat is buitengewoon leerzaam.

Golombs boek is een heldere en leesbare samenvatting van de opvattingen van de genoemde filosofen en de ontwikkeling in die opvattingen. Hij behandelt hun voornaamste werken en hoofdthema’s en literaire figuren. En vergelijkt die alle zeer helder met elkaar.

Golombs samenvattingen zijn bijzonder verhelderend: hij verklaart ook de ontwikkeling in het denken en de literaire productie. De afzonderlijke hoofdstukken zijn dan ook goed te gebruiken als inleiding in de betreffende denkers / schrijvers (het hoofdstuk over Sartre heb ik overgeslagen, dat interesseerde mij in deze context minder – over Sartre zie De uitgelezen Sartre).

Authenticiteit raakt de kern van deze filosofen-auteurs en de kern van het menselijk bestaan, naar de ervaring en opvatting van Golomb en ook van die van mij. Maar zoals Golomb terecht aangeeft in navolging van Zarathustra: dé weg is er niet, je zult je eigen weg moeten gaan. Daar kunnen we echter wat voorbeelden en voorbereidende lessen wel bij gebruiken, en die vormen indirect het hoofdthema van dit interessante boek. Authenticiteit is een ideaal dat steeds opnieuw gevonden, gesteld en nagestreefd moet worden. Na de ene realisering is weer een volgende nodig. (In deze laatste zin is het dan ook zeer verwant met het ideaal van de verlichting in het boeddhisme, speciaal het zen-boeddhisme.)

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

bk_books

In mijn jonge jaren woonde ik in Sint Laurens, nu onderdeel van Middelburg. Met mijn vriend Peter Karstanje verkende ik de omgeving, behalve dicht bij huis en aan de kust (stranden en boulevard) ook tijdens zomerse fietstochten langs jeugdherbergen, tot Roden toe. Op de middelbare school in Middelburg en Goes leerde ik veel talen. Wim Wattel met wie ik vier jaar lang de gymnasiumlessen in Goes volgde, was met Piet Boon en enkele anderen een vaste reisgenoot in de trein. Tijdens mijn studie in Amsterdam leerde ik via Krina de Regt, Wims partner die ook in onze klas zat en in Baarn de sociale academie volgde, Nel Knip kennen: wij zijn sindsdien bij elkaar. Wij vervolgden onze studies en beroepsmatige werkzaamheden in Amsterdam, Tiel, Driebergen, en van daaruit in heel wat plaatsen in Nederland, Mijn eerste studie was theologie aan de Vrije Universiteit, waar ik vier jaar lang als student-assistent onder de zeer begaafde Harry Kuitert leerde hoe denken en taal samenhangen (en hoe machtsverhoudingen in kerkelijke kringen uitgespeeld worden, met Kuitert als kop van jut). Mijn tweede studie, filosofie, volgde ik vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik behalve allerlei aanvullende wijsgerige basiskennis het geluk had Otto Duintjer als mijn hoofddocent metafysica te treffen bij wie ik afstudeerde (Plato, Kant, Heidegger, Wittgenstein en de verschillen met oosterse denkwijzen; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Vanuit Driebergen werkte Nel als hoofd PZ van het VU Ziekenhuis in Amsterdam en later als interim manager PZ in vele grote ziekenhuizen en welzijnsinstellingen in Nederland. Ik werkte als wetenschappelijk medewerker in Amsterdam, cursusleider religie en samenleving in Driebergen, universitair bibliotheekmedewerker in Amsterdam, Utrecht en Den Haag (KB). Uiteindelijk als vertaler en auteur. Wij maakten de maatschappelijke en culturele veranderingen van de jaren zestig, zeventig en tachtig intensief van binnen uit mee. De onderwerpen van mijn interesse treft u hier aan in de vorm van leesverslagen, berichten. lezingen en een aantal vertalingen en boeken over de culturele betekenis van Oost en West voor elkaar (beginnend bij meditatie, boeddhisme, Jacob Boehme, niet-dualisme; en eindigend bij een herdruk van mijn vertaling van de Zen-leraar en -denker Dogen Kigen, en een nog te verschijnen nieuwe inleiding in het denken van Jacob Boehme over de eenheid van tegenstellingen). Met als grote studie onder leiding van Gilles Quispel de visie op man en vrouw in het christendom, bij enkele bijzondere denkers in de eerste eeuwen en bij Jacob Boehme en zijn kringen en erfgenamen. Een rijke leerschool! Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer via Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema. Hoewel mijn onderzoek in eerste instantie op kernvragen en op de innerlijke samenhang van (patronen in) denken en werkelijkheid (zowel de objectieve als de subjectieve) gericht was vanuit mijn westerse theologische en filosofische traditie, heb ik achteraf het gevoel ook veel verwantschap te hebben gevonden in oosters denken. Zowel dat van religieuze denkers en van fundamentele denkers over wetenschap, objectiviteit en subjectiviteit, als in het bijzonder over taal: dit leverde veel invalshoeken op waarmee naar oost en naar west gekeken kan worden! Op deze manier kon ik zelfs de eigen piëtistische calvinistische tradities van Walcheren en West-Europa, en later ook de gnostische en mystiek-theologische tradities van het Westen vergelijken met bepaalde opvattingen in het Oosten, en beide beter begrijpen en relativeren. Ik hoop dat u en anderen hier vruchten van plukken en tot een en ander een eigen verhouding ontwikkelen. Zij het dat die taak nooit af is. Maar zelfs over tijd en zijn, en tijd en eeuwigheid valt veel te leren, heb ik gemerkt. Dat heb ik graag doorgegeven, en u vindt er hier veel over. Ook dat er een tijd komt, zoals nu voor mij, dat het niet meer allereerst gaat om nog meer onderwerpen bij de kop te pakken om me er grondig in te verdiepen en ze vertaald, dat wil zeggen in een bepaalde context begrijpelijk neer te zetten. Maar om te erkennen dat er na een tijd van toelaten en verdiepen ook een tijd mag volgen van het rationele iets meer loslaten en van iets meer intuïtief bij de zich steeds vernieuwende (...) 'kern' blijven. Een proces dat opmerkelijk genoeg in de natuur (dat is de hele werkelijkheid) en het al (of de kosmos of de eeuwigheid) in het klein en in het groot al voortdurend aan de gang blijkt, zonder iets van zijn essentie, vreugde en spanning te verliezen, en dus ook van zijn soms subtiele soms grove tegenstellingen en de veranderingen daarin. Alle goeds en goede voortgang!