BK-Books.eu » Besprekingen » Hoe kun je de lucht bezitten?

Bespreking van...

Hoe kun je de lucht bezitten?: De rede van Seattle, Utrecht (Aktie Strohalm / Uitgeverij Jan van Arkel) 2004-11e druk, 96pp.

Omstreeks het midden van de vorige eeuw versloegen de blanke Amerikanen in een tijdsbestek van ongeveer tien jaar de Indiaanse Amerikanen zodat de weg om hun grond in bezit te nemen vrij kwam. Deze in-bezitname werd verhuld in overleg met – vaak door de blanken aangewezen – Indiaanse onderhandelaars, aan wie werd gevraagd hun grond te verkopen in ruil voor enkele rechten waaronder het alleenrecht om te wonen in reservaten. Tijdens zo’n onderhandeling heeft de Indiaanse leider Seattle een rede gehouden waarvan door een aanwezige notities gemaakt zijn die later in een krant verschenen (1). Later werden daar bewerkingen van gemaakt op basis van veronderstellingen over de Indiaanse taal en gedachtewereld (2) en om het effect op de lezers te vergroten (3). Alle drie de versies zijn interessant en te vinden in deze uitgave, met enige verdere toelichting. Ook al zijn er elementen van een romantisering van de Indiaanse cultuur in te vinden, de tekst heeft in al zijn bewerkingen een belangrijke boodschap.
Voorop staat de grote verbondenheid met de natuur. Seattle signaleert dat de blanken daarvoor maar weinig respect hebben, en stelt de vraag naar de gevolgen daarvan. Deze vraagstelling blijft actueel. In het boekje wordt ook aandacht besteed aan manieren om zelf aan een meer respectvolle verhouding met de natuur bij te dragen door andere manieren van inrichten van onze economie te bevorderen. We maken immers zelf deel uit van de natuur. De uitgave stamt uit de kring van STROhalm, vroeger de Aktie Strohalm, een bekende milieugroep. STRO staat voor Social TRade Organization. Over hen is meer te vinden op Internet. Op verzoek van de uitgever vermeld ik de prijs op het moment van schrijven: 9,95 euro.
Dit boekje kent dan ook al zijn 11e druk!

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.