BK-Books.eu » Besprekingen » HINDOEISME in kort bestek

Bespreking van...

… William Stoddart, HINDOEISME in kort bestek: Over goden, wijzen en geschriften, [ met illustraties, literatuurlijst en register, ] Den Haag (Synthese) 2009, 126pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het Hindoeïsme is in het westen zeer in trek. Dit heeft verschillende redenen onder andere onze westerse interesse voor wat andere godsdiensten te bieden zouden hebben zoals het begrip karma in het Hindoeïsme, de cultuur van India waar we meer over willen weten in verband met onze reizen daarheen, de mythen die we kennen uit films zoals de film van Peter Brook, The Mahabharata: “het ultieme verhaal over de mensheid”, de geweldloosheid van Gandhi, het kastensysteem dat we veelal verfoeien. Er is veel literatuur over het Hindoeïsme. Vaak vanuit een bepaalde (westerse) optiek omdat we op zoek zijn naar iets wat ons in het westen lijkt te ontbreken. In grotere, breder en meeromvattende beschrijvingen van het Hindoeïsme verdwaal ik dan weer omdat ik de lijnen waarlangs geschreven wordt niet inzichtelijk krijg, niet voldoende grip krijg op de vele verschillende aspecten van waaruit je je kunt verdiepen in het hindoeïsme.
Dit boekje heb ik aangeschaft om mij daarbij te helpen.
Hoe is het Hindoeïsme ontstaan, welke filosofische en religieuze scholen zijn er en waar zie je de verschillende aspecten terug in de kunst en verdere cultuur en in het hedendaagse India.
De schrijver Dr. William Stoddart is een gerenommeerde wetenschapper op het gebied van wereldgodsdiensten. Hij heeft veel gereisd en ook India bezocht. Hij wil met dit boek de lezer helpen de centrale begrippen en lijnen in het hindoeïsme te kunnen volgen en inzicht te krijgen in de rijkdom van het hindoeïsme.

Deze recensie kan de potentiële lezer helpen bij de keuze om het boek te gaan lezen.

Back to top

Overzicht van de inhoud

Het boek begint met het uitleggen wat religie is en orthodoxie. Daarna wordt de plaats van het hindoeïsme geschetst binnen de wereldreligies. Dan volgen korte schetsen van de filosofieën binnen het hindoeïsme en de centrale begrippen daarin; en van de patronen in de verschillende religieuze stromingen. Welke geschriften een fundamentele rol spelen door de eeuwen heen, hoe de kasten verbonden zijn met de filosofie en de religie en de doorwerking in het maatschappelijk bestel. Ook de heiligen uit het verleden en meer recent komen aan de orde; de heilige plaatsen en pelgrimsoorden en hun rol in verband met de (vrome) beleving van de Indiërs. Steeds wordt aandacht besteed aan vergelijkbare zaken in de westerse religies en mythen.

Het boekje ligt goed in de hand, het taalgebruik is eenvoudig en transparant. Je hoeft je niet steeds af te vragen wat de schrijver bedoelt. Het is daardoor aantrekkelijk voor niet in filosofische geschriften geoefende lezers. De inhoudsopgave en het register vormen een goede hulp bij het opzoeken van begrippen waarvan je de betekenis en de verbanden wilt weten. De illustraties zijn een welkome aanvulling op de teksten. In de tekst worden de illustraties toegelicht zodat het beeldmateriaal het begrip van het hindoeïsme vergroot.
Het boek is heel schematisch opgezet, het hindoeïsme leent zich daar ook toe door de vele schema’s die deel uitmaken van de filosofieën van zijn stromingen. Dit super geordende geheel verhoogt het inzicht in de samenhangen tussen begrippen in deze filosofieën. Tegelijk verdwijnt de immense concrete rijkdom in de cultuur en religie die door de eeuwen heen is blijven bestaan, daardoor wel eens naar de achtergrond. Als lezer dien je die op zo’n moment zelf in het oog te houden of er innerlijk bij te betrekken.

Back to top

Beoordeling

Zo hebben we een beknopt en toch breed informatie gevend naslagwerkje dat uitstekend te gebruiken is naast het lezen van geschriften uit de hindoeïstische cultuur. De uitleg in het boek over de goden in het hindoeïsme biedt veel inzicht bij het ervaren van de cultuurschatten, de tempels en de beelden. De uitleg in dit boek vergroot het begrip voor deze religie, filosofie en cultuur, voor de diepgang en de vele uitingen ervan, speciaal als de lezer eerst door middel van andere boeken, films of een bezoek aan India daarvan kennis neemt. Het is prima te gebruiken naast andere informatie die meer vanuit een optiek van gevoel en emotie gemaakt is, een welkome aanvulling naast alles wat geschreven is over het hindoeïsme, met als sterk punt de overzichtelijkheid.

Het boek beantwoordt aan mijn doelstelling. Het leidt de lezer op een overzichtelijke wijze langs de begrippen en de lijnen in de hindoeïstische filosofie en religie. Het verrijkt mijn begrip voor de metafysische betekenis van bijvoorbeeld de teksten van de Bhagavad-Gita. Het boekje is de aanschafprijs van € 16,50 zeker waard.
In onze huidige samenleving is veel aandacht voor spiritualiteit en voor het samenleven met mensen die hun leven baseren op andere religies dan de westerse religie. Dit boekje laat zien dat het hindoeïsme een zodanig diepe metafysische traditie heeft dat een te vluchtige kennisneming je op een dwaalspoor zet. Het gebruik van dit boek als handleiding biedt de mogelijkheid de diepe rijkdom te ervaren bij het kennisnemen van hindoeïstische cultuuruitingen.

Het is zeker aan te bevelen dit boekje te gebruiken naast ander materiaal over het hindoeïsme, teksten of verbeelding van de Mahabharata, de Upanishaden of ter voorbereiding van een reis naar India om zo meer inzicht te krijgen in de cultuurschatten in de tempels en de samenleving. Ook degene die een snel overzicht wil hebben van de vergelijking van de begrippen in de westerse religie en het hindoeïsme heeft aan dit boek een goed (hulp)middel.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...