BK-Books.eu » Besprekingen » Het boek over Vishnu

Bespreking van...

… Nanditha Krishna, Het boek over Vishnu, [ met verklarende woordenlijst, ] Rotterdam(Synthese)2010, 205 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

In de serie Hindoe Bibliotheek is nu het boek over Vishnu verschenen. Vishnu is een populaire god in het hindoeïsme. Vishnu is die vorm van de grote god Ishvara die de behoeder is van het goede in de schepping, de bewaker van de morele orde en de wet van de rechtvaardigheid. Vishnu staat naast Brahma de schepper en Shiva die het kwade vernietigt. Deze drie samen beheersen het universum. Vishnu heeft het vermogen zich op aarde te reïncarneren steeds als de wet van rechtvaardigheid en morele orde in gevaar is. Deze reïncarnaties hebben zijn populariteit tot gevolg.; zij gevenDe beschrijving ervan biedt veel informatie over de evolutie van de mens en de cultuur.
De reïncarnaties Rama, Krishna en Boeddha zijn in het Westen erg bekend, dat maakt ook dat een publicatie waar uitvoerig ingegaan wordt op de reïncarnaties van Vishnu een brede doelgroep heeft.
Ik maak deze recensie om geïnteresseerden informatie te geven over de meerwaarde van deze publicatie naast bijvoorbeeld het materiaal in het Handboek Hindoeïsme van Rudi Jansma.

Back to top

Overzicht

Het boek begint met Vishnu Narayana. Dit is het aspect van Vishnu als rustplaats voor de overleden vrome zielen. Als Narayana heeft Vishnu verbindingen met goden buiten India en verbinding met Brahma de schepper. Dit zijn complexe verbindingen. In de materiële afbeeldingen van Vishnu komt dit terug in de lotus die ontspringt uit de navel van Vishnu.
Naast Narayana wordt uitvoerig aandacht besteed aan de 10 belangrijkste reïncarnaties van Vishnu, de avatars. In de avatars komen die aspecten van Vishnu naar voren die een antwoord, een ingreep zijn van Vishnu op de situatie in de wereld. De verhalen, de mythen, de iconografie doen daar uitvoerig verslag van. Het boek wijst op tempels en geschriften waar dit te vinden is. Het is een grote hoeveelheid materiaal.
Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan Lakshmi, de universele moeder, altijd tegenwoordig, de echtgenote van Vishnu. Lakshmi is de godin van voorspoed en een lang leven voor de echtgenoot. Een heel belangrijke godin voor gehuwde vrouwen in het hindoeïsme.
Ook besteedt het boek veel aandacht aan het vishnoeïsme, de cultus, de devotie die Vishnu als enige (opperste) god beschouwt. Het ontstaan en verloop van deze cultus wordt geschetst.

Back to top

Beoordeling

Als verzameling van materiaal over Vishnu is het boek uitvoerig. De aspecten van Vishnu worden goed uitgelegd. De verbanden door de eeuwen heen krijgen aandacht en de attributen waarmee Vishnu wordt afgebeeld en het vishnoeïsme komen terug in de tempels en iconografie waaraan dacht aan wordt besteed. Het is meer dan je als lezer kunt bevatten. Het is zoveel materiaal dat er eigenlijk weinig uitspringt, het materiaal spreekt me weinig aan. Behalve de avatar Krishna die voor mij meer bekend is, maar ook het verhaal daarover spreekt me in dit boek weinig aan.
Wel interessant is de manier waarop de volgorde van de avatars tot stand is gekomen, de evolutie van de mens. Dat is voor mij het bijzondere dat dit boek mij heeft gebracht. Opnieuw, maar weer op een andere wijze, zie je hierin de kracht van het hindoeïsme voor ons als westerlingen. De goden, de avatars, de mythen en de beeltenissen ontstaan al naar gelang de mens in zijn tijd behoefte heeft. Het boek over Vishnu laat dat goed zien, zeker door de aardse reïncarnaties, de avatars en de mythen daarover.
De taal is helder. De verklarende woordenlijst en de noten zijn heel informatief. De verklarende woordenlijst helpt bij het lezen en het even terugzoeken van iets wat je weer ontglipt is. Wel zijn er nog al wat typografische foutjes in het boek, kennelijk iets te snel gecorrigeerd.
Voor wie geïnteresseerd is in het hindoeïsme is het informatief. Ik vind het geen boek waar ik door gegrepen wordt om verder te gaan lezen. Het kan wel een helpende hand bieden bij het bezoeken, op zoek gaan naar tempels en afbeeldingen van Vishnu en de avatars, de schrijfster is kunsthistorica en weet hier veel van en geeft dat door met dit boek. De beelden krijgen zo diepgang.
Het boek is wel een ‘must’ voor lezers die in kort bestek iets willen begrijpen van de drie-eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva. Ik zal het niet aanraden om met dit boek te beginnen. De basis kan beter door iets anders gelegd worden omdat dit boek voor mij teveel ‘een opsomming van’ is.
Het is wel informatief, voor mij niet inspirerend. In de serie past het – dank zij de eerdere delen – uitstekend.
Het is jammer dat het boek geen lijstje geeft van andere boeken over Vishnu, behoudens natuurlijk de oude geschriften waar uitvoerig naar verwezen wordt zoals de Ramayana en de Mahabharata.
Het is een handzaam en informatief boekje en dat is ook de toegevoegde waarde voor geïnteresseerden en bezoekers van India en Azië.

De prijs-kwaliteit verhouding is oké. € 17,95 voor een handzaam en informatief boekje over een belangwekkend onderdeel van het hindoeïsme als cultuur en religieuze uitingen is echt te betalen voor geïnteresseerden.

Back to top

Ten slotte

Als uitgave in de Synthese Hindoe Bibliotheek is het boek op zijn plaats. Het is niet een boek wat je in een adem uitleest, dit deel leest meer als een naslagwerk. Wel geeft het een betere kijk op de verschillende aspecten van Vishnu en de evolutie van de mens door de avatars van Vishnu.

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/licht-op-licht | Version 2.001 26 December 2010 (version 1.1: 21 December 2010) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.