BK-Books.eu » Besprekingen » Het boek over Vishnu

Bespreking van...

… Nanditha Krishna, Het boek over Vishnu, [ met verklarende woordenlijst, ] Rotterdam(Synthese)2010, 205 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

In de serie Hindoe Bibliotheek is nu het boek over Vishnu verschenen. Vishnu is een populaire god in het hindoeïsme. Vishnu is die vorm van de grote god Ishvara die de behoeder is van het goede in de schepping, de bewaker van de morele orde en de wet van de rechtvaardigheid. Vishnu staat naast Brahma de schepper en Shiva die het kwade vernietigt. Deze drie samen beheersen het universum. Vishnu heeft het vermogen zich op aarde te reïncarneren steeds als de wet van rechtvaardigheid en morele orde in gevaar is. Deze reïncarnaties hebben zijn populariteit tot gevolg.; zij gevenDe beschrijving ervan biedt veel informatie over de evolutie van de mens en de cultuur.
De reïncarnaties Rama, Krishna en Boeddha zijn in het Westen erg bekend, dat maakt ook dat een publicatie waar uitvoerig ingegaan wordt op de reïncarnaties van Vishnu een brede doelgroep heeft.
Ik maak deze recensie om geïnteresseerden informatie te geven over de meerwaarde van deze publicatie naast bijvoorbeeld het materiaal in het Handboek Hindoeïsme van Rudi Jansma.

Back to top

Overzicht

Het boek begint met Vishnu Narayana. Dit is het aspect van Vishnu als rustplaats voor de overleden vrome zielen. Als Narayana heeft Vishnu verbindingen met goden buiten India en verbinding met Brahma de schepper. Dit zijn complexe verbindingen. In de materiële afbeeldingen van Vishnu komt dit terug in de lotus die ontspringt uit de navel van Vishnu.
Naast Narayana wordt uitvoerig aandacht besteed aan de 10 belangrijkste reïncarnaties van Vishnu, de avatars. In de avatars komen die aspecten van Vishnu naar voren die een antwoord, een ingreep zijn van Vishnu op de situatie in de wereld. De verhalen, de mythen, de iconografie doen daar uitvoerig verslag van. Het boek wijst op tempels en geschriften waar dit te vinden is. Het is een grote hoeveelheid materiaal.
Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan Lakshmi, de universele moeder, altijd tegenwoordig, de echtgenote van Vishnu. Lakshmi is de godin van voorspoed en een lang leven voor de echtgenoot. Een heel belangrijke godin voor gehuwde vrouwen in het hindoeïsme.
Ook besteedt het boek veel aandacht aan het vishnoeïsme, de cultus, de devotie die Vishnu als enige (opperste) god beschouwt. Het ontstaan en verloop van deze cultus wordt geschetst.

Back to top

Beoordeling

Als verzameling van materiaal over Vishnu is het boek uitvoerig. De aspecten van Vishnu worden goed uitgelegd. De verbanden door de eeuwen heen krijgen aandacht en de attributen waarmee Vishnu wordt afgebeeld en het vishnoeïsme komen terug in de tempels en iconografie waaraan dacht aan wordt besteed. Het is meer dan je als lezer kunt bevatten. Het is zoveel materiaal dat er eigenlijk weinig uitspringt, het materiaal spreekt me weinig aan. Behalve de avatar Krishna die voor mij meer bekend is, maar ook het verhaal daarover spreekt me in dit boek weinig aan.
Wel interessant is de manier waarop de volgorde van de avatars tot stand is gekomen, de evolutie van de mens. Dat is voor mij het bijzondere dat dit boek mij heeft gebracht. Opnieuw, maar weer op een andere wijze, zie je hierin de kracht van het hindoeïsme voor ons als westerlingen. De goden, de avatars, de mythen en de beeltenissen ontstaan al naar gelang de mens in zijn tijd behoefte heeft. Het boek over Vishnu laat dat goed zien, zeker door de aardse reïncarnaties, de avatars en de mythen daarover.
De taal is helder. De verklarende woordenlijst en de noten zijn heel informatief. De verklarende woordenlijst helpt bij het lezen en het even terugzoeken van iets wat je weer ontglipt is. Wel zijn er nog al wat typografische foutjes in het boek, kennelijk iets te snel gecorrigeerd.
Voor wie geïnteresseerd is in het hindoeïsme is het informatief. Ik vind het geen boek waar ik door gegrepen wordt om verder te gaan lezen. Het kan wel een helpende hand bieden bij het bezoeken, op zoek gaan naar tempels en afbeeldingen van Vishnu en de avatars, de schrijfster is kunsthistorica en weet hier veel van en geeft dat door met dit boek. De beelden krijgen zo diepgang.
Het boek is wel een ‘must’ voor lezers die in kort bestek iets willen begrijpen van de drie-eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva. Ik zal het niet aanraden om met dit boek te beginnen. De basis kan beter door iets anders gelegd worden omdat dit boek voor mij teveel ‘een opsomming van’ is.
Het is wel informatief, voor mij niet inspirerend. In de serie past het – dank zij de eerdere delen – uitstekend.
Het is jammer dat het boek geen lijstje geeft van andere boeken over Vishnu, behoudens natuurlijk de oude geschriften waar uitvoerig naar verwezen wordt zoals de Ramayana en de Mahabharata.
Het is een handzaam en informatief boekje en dat is ook de toegevoegde waarde voor geïnteresseerden en bezoekers van India en Azië.

De prijs-kwaliteit verhouding is oké. € 17,95 voor een handzaam en informatief boekje over een belangwekkend onderdeel van het hindoeïsme als cultuur en religieuze uitingen is echt te betalen voor geïnteresseerden.

Back to top

Ten slotte

Als uitgave in de Synthese Hindoe Bibliotheek is het boek op zijn plaats. Het is niet een boek wat je in een adem uitleest, dit deel leest meer als een naslagwerk. Wel geeft het een betere kijk op de verschillende aspecten van Vishnu en de evolutie van de mens door de avatars van Vishnu.

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/licht-op-licht | Version 2.001 26 December 2010 (version 1.1: 21 December 2010) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

bk_books

In mijn jonge jaren woonde ik in Sint Laurens, nu onderdeel van Middelburg. Met mijn vriend Peter Karstanje verkende ik de omgeving, behalve dicht bij huis en aan de kust (stranden en boulevard) ook tijdens zomerse fietstochten langs jeugdherbergen, tot Roden toe. Op de middelbare school in Middelburg en Goes leerde ik veel talen. Wim Wattel met wie ik vier jaar lang de gymnasiumlessen in Goes volgde, was met Piet Boon en enkele anderen een vaste reisgenoot in de trein. Tijdens mijn studie in Amsterdam leerde ik via Krina de Regt, Wims partner die ook in onze klas zat en in Baarn de sociale academie volgde, Nel Knip kennen: wij zijn sindsdien bij elkaar. Wij vervolgden onze studies en beroepsmatige werkzaamheden in Amsterdam, Tiel, Driebergen, en van daaruit in heel wat plaatsen in Nederland, Mijn eerste studie was theologie aan de Vrije Universiteit, waar ik vier jaar lang als student-assistent onder de zeer begaafde Harry Kuitert leerde hoe denken en taal samenhangen (en hoe machtsverhoudingen in kerkelijke kringen uitgespeeld worden, met Kuitert als kop van jut). Mijn tweede studie, filosofie, volgde ik vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik behalve allerlei aanvullende wijsgerige basiskennis het geluk had Otto Duintjer als mijn hoofddocent metafysica te treffen bij wie ik afstudeerde (Plato, Kant, Heidegger, Wittgenstein en de verschillen met oosterse denkwijzen; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Vanuit Driebergen werkte Nel als hoofd PZ van het VU Ziekenhuis in Amsterdam en later als interim manager PZ in vele grote ziekenhuizen en welzijnsinstellingen in Nederland. Ik werkte als wetenschappelijk medewerker in Amsterdam, cursusleider religie en samenleving in Driebergen, universitair bibliotheekmedewerker in Amsterdam, Utrecht en Den Haag (KB). Uiteindelijk als vertaler en auteur. Wij maakten de maatschappelijke en culturele veranderingen van de jaren zestig, zeventig en tachtig intensief van binnen uit mee. De onderwerpen van mijn interesse treft u hier aan in de vorm van leesverslagen, berichten. lezingen en een aantal vertalingen en boeken over de culturele betekenis van Oost en West voor elkaar (beginnend bij meditatie, boeddhisme, Jacob Boehme, niet-dualisme; en eindigend bij een herdruk van mijn vertaling van de Zen-leraar en -denker Dogen Kigen, en een nog te verschijnen nieuwe inleiding in het denken van Jacob Boehme over de eenheid van tegenstellingen). Met als grote studie onder leiding van Gilles Quispel de visie op man en vrouw in het christendom, bij enkele bijzondere denkers in de eerste eeuwen en bij Jacob Boehme en zijn kringen en erfgenamen. Een rijke leerschool! Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer via Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema. Hoewel mijn onderzoek in eerste instantie op kernvragen en op de innerlijke samenhang van (patronen in) denken en werkelijkheid (zowel de objectieve als de subjectieve) gericht was vanuit mijn westerse theologische en filosofische traditie, heb ik achteraf het gevoel ook veel verwantschap te hebben gevonden in oosters denken. Zowel dat van religieuze denkers en van fundamentele denkers over wetenschap, objectiviteit en subjectiviteit, als in het bijzonder over taal: dit leverde veel invalshoeken op waarmee naar oost en naar west gekeken kan worden! Op deze manier kon ik zelfs de eigen piëtistische calvinistische tradities van Walcheren en West-Europa, en later ook de gnostische en mystiek-theologische tradities van het Westen vergelijken met bepaalde opvattingen in het Oosten, en beide beter begrijpen en relativeren. Ik hoop dat u en anderen hier vruchten van plukken en tot een en ander een eigen verhouding ontwikkelen. Zij het dat die taak nooit af is. Maar zelfs over tijd en zijn, en tijd en eeuwigheid valt veel te leren, heb ik gemerkt. Dat heb ik graag doorgegeven, en u vindt er hier veel over. Ook dat er een tijd komt, zoals nu voor mij, dat het niet meer allereerst gaat om nog meer onderwerpen bij de kop te pakken om me er grondig in te verdiepen en ze vertaald, dat wil zeggen in een bepaalde context begrijpelijk neer te zetten. Maar om te erkennen dat er na een tijd van toelaten en verdiepen ook een tijd mag volgen van het rationele iets meer loslaten en van iets meer intuïtief bij de zich steeds vernieuwende (...) 'kern' blijven. Een proces dat opmerkelijk genoeg in de natuur (dat is de hele werkelijkheid) en het al (of de kosmos of de eeuwigheid) in het klein en in het groot al voortdurend aan de gang blijkt, zonder iets van zijn essentie, vreugde en spanning te verliezen, en dus ook van zijn soms subtiele soms grove tegenstellingen en de veranderingen daarin. Alle goeds en goede voortgang!