BK-Books.eu » Besprekingen » Het boek over Shiva

Bespreking van...

… Namita Gokhale, Het boek over Shiva, vertaling Rudi Jansma, Rotterdam (Uitgeverij Synthese) 2009, 174 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Dit boek is het 2de deel in de Synthese Hindoe bibliotheek (deel 1: Het boek over Ganesha door Royina Grewal).
Shiva is een van de belangrijkste goden in het Hindoeïsme. Hij heeft 1008 namen en eigenlijk evenzoveel betekenissen. Deze namen geven in feite de onkenbare aard van Shiva weer. Tegelijkertijd geven de mythen over Shiva antwoorden op belangrijke levensvragen.
Het boek is interessant voor diegene die wil kennismaken met het Hindoeïsme, meer van Shiva wil weten, op zoek is naar religieuze/spirituele kennis door antwoorden op levensvragen te vinden in filosofie die in het westen minder bekend is en waar we als toerist of leek tegen aan gelopen zijn.
Deze recensie kan helpen om een keuze te maken dit boek te gaan lezen of iets anders te gaan doen.

Overzicht

Het boek begint met (slechts …) 108 namen van Shiva en de betekenis van die namen. De namen laten de aard en de diverse polariteiten van Shiva zien. De inleiding en de daarop volgende hoofdstukken geven uitleg van mythen over Shiva. Shiva gaat leven voor de lezer. Shiva is één aspect van de heilige drie-eenheid van Brahma, Vishnu en Mahesh=Shiva. Shiva is de grootste van de goden want hij is de god van dood en wedergeboorte, van de stroom van zijn en niet-zijn.
Het boek heeft een uitvoerige verklarende woordenlijst en een uitvoerige bibliografie.

Back to top

Beoordeling

Het boek biedt een helder en goed overzicht van de betekenis van Shiva in het Hindoeïsme. Het boeiende is dat Shiva, juist door de polariteiten die hij in zich verenigt en verzoent, de lezer op weg helpt het benauwende van ‘goed en kwaad’ dat in de westerse religies een grote rol speelt op een nieuwe manier te zien. In mijn beleving raken de mythen van Shiva aan mystieke ervaringen zoals wij die in het westen kennen uit het werk van Jan van het Kruis.(Elke keer als je denkt de aard, de vorm van God/Shiva te herkennen dan gebeurt er meteen iets waardoor duidelijk wordt dat de aard, de vorm juist ook de andere polariteit is; zie: Waaijman, K., De mystieke aanraking: Schets van de bestijging van de berg Karmel, Nijmegen 2008). Shiva is een androgyne god. Hij heeft mannelijke en vrouwelijke aspecten. Shiva is de grootste asceet en tegelijkertijd hebben in de mythen seksuele, erotische rituelen een grote plaats, immers ook Shiva moet zich voortplanten. De zonen van Shiva worden weliswaar geboren uit zijn sperma, maar niet door seksuele vereniging. De mythen die worden toegelicht in het boek helpen om bijvoorbeeld met een mythologische blik naar de verhalen in de Bijbel te kijken en zo de mystieke ervaring te begrijpen. De mythen van Shiva geven inzicht in de betekenis die de mannelijke en vrouwelijke aspecten hebben in de continuïteit van ons bestaan.

De vele lagen in de mythen worden goed uitgelegd zodat de lezer zicht krijgt op de ‘lagen’ in de mythen waardoor ook de diepere levensvragen een antwoord krijgen, vaak door een mystieke paradox. De verhalen en de uitleg in het boek laten goed zien hoe veranderende maatschappelijke situaties verwerkt worden in de mythen over de goden en dus ook over Shiva. De goden leven en de mythen houden ze levend door aanvullingen in de mythen die passen bij maatschappelijke veranderingen.

Het boek levert een eerste kennismaking met Shiva. Het is een vogelvlucht. Door de indeling in de verschillende aspecten en manifestaties van Shiva krijgt de lezer een indruk van de grootsheid van Shiva. De bibliografie wijst de weg voor degenen die meer willen weten.

De verklarende woordenlijst is handig. Het werkt zoals voetnoten, het geeft extra informatie die helpt om het gelezene te kunnen plaatsen, terwijl de lijn van het verhaal niet wordt onderbroken.

Het boek is beeldend geschreven, de illustraties helpen ook om de veelheid van aspecten terug te zien in het beeldmateriaal.

Het is goed vertaald, wel zijn er enkele type- en of redactiefoutjes die bij het lezen een moment een hindernisje vormen.

Heeft het boek voldoende toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande literatuur?
Ja voor een leek op dit terrein zeer zeker. Het geeft in kort bestek een goed en inspirerend overzicht waar Shiva over gaat. Het boek geeft een transparante uitleg, Indiase begrippen worden toegelicht en wil de lezer zich verder in Shiva verdiepen, dan is er de bibliografie.

Is de prijs-kwaliteit verhouding oké?
De prijs van € 17,95 is redelijk. Het is een klein, handzaam boek en tegelijkertijd levert het heel veel denkstof en informatie.

Back to top

Eindoordeel

Het boek laat duidelijk zien hoe belangrijk de mythen over Shiva zijn voor de plaats die Shiva inneemt/krijgt in het hindoeïsme. Het boek laat duidelijk zien dat de mythen over Shiva antwoord geven op essentiële levensvragen, ook de levensvragen in het Westen.
Voor diegene die zich bezighoudt met levensvragen is Het boek over Shiva een aanrader.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/het-boek-over-ganesha-the-book-of-ganesha | Version 2.001 18 April 2010(version 1.1: 5 April 2010) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.