BK-Books.eu » Besprekingen » Het boek over KRISHNA

Bespreking van...

… Pavan K. Varma, Het boek over KRISHNA, Rotterdam (Synthese) 2011, 206 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het boek is het vierde deel in de Synthese Hindoe Bibliotheek. Krishna is een van vele incarnaties van Vishnu. Steeds als er grote onrechtvaardigheid, kwaad op de aarde is wordt een incarnatie geboren. Krishna is een complete incarnatie van Vishnu, dit in tegenstelling tot andere incarnaties. In de verhalen over Krishna komen alle emoties en eigenschappen van mensen aan de orde. Mensen herkennen zich in Krishna, worden er door geraakt, kunnen met Krishna in contact treden. Het boek geeft een overzicht van de levensfasen in het sterfelijke leven van Krishna en hoe in de mythen en verhalen door de eeuwen heen de eigenschappen van deze populaire god zijn opgebouwd/vorm hebben gekregen.
Ieder die het boek ziet liggen zal het pakken, door het beeld en de kleur van de omslag en naar de inhoudsopgave gaan en er dan in gaan bladeren om meer te weten te komen over Krishna.
De doelgroep van dit boek is volgens mij breed: het zullen de lezers zijn die geïnteresseerd zijn in de Hindoe literatuur, in de Hindoe godsdienst of vooral in Krishna. Het zullen ook lezers zijn die meer willen weten van de achtergrond, het ontstaan van de god Krishna. Het kunnen ook lezers zijn die in India of elders in de wereld beelden van of tempels voor Krishna hebben gezien en er door geraakt zijn.
Deze recensie kan helpen een keuze te maken het boek te gaan lezen of aan iemand te geven.

Back to top

Overzicht

Het boek heeft een heldere indeling. Een inleiding waar in het kort wordt aangegeven hoe een hindoe leeft met tegelijkertijd een almachtige godheid die onsterfelijk is en een mens, een persoonlijkheid waarin je zoveel herkent, die een ideaal voor je wordt waar je mee wilt leven, waar je bij wilt zijn. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid vloeien in elkaar. In de hoofdstukken Kind, Minnaar, Krijger, Verlosser, God wordt de essentie van zijn levensfasen in verhalen en mythen verteld en toegelicht op basis van klassieke literatuur, poëzie en folklore. Er wordt uitgelegd hoe in de verschillende oude teksten Krishna vorm krijgt door de eeuwen heen. Verder is er een bibliografie voor wie meer wil lezen en een uitgebreide verklarende woordenlijst die op zichzelf al heel interessant is.

Back to top

Beoordeling

Krishna is geen onbekende godheid voor wie in het hindoeïsme geïnteresseerd is. Dit boek voegt op een gestructureerde manier informatie toe. De verschillende fasen in het sterfelijke leven van Krishna worden met behulp van oude literatuur en poëzie zo uitgelegd dat de lezer daarmee een indrukwekkend beeld krijgt van de opbouw en groei van een ideale menselijke persoonlijkheid in het sterfelijke leven tot een godheid in het onsterfelijke leven. Krishna wordt door deze uitleg nog waardevoller als mens en als godheid om je door hem te laten raken en de weg te laten wijzen. Ongeacht of je het hindoeïsme aanhangt.
Het boek is een prachtig deel in de Synthese Hindoe Bibliotheek. Het is in ieder geval heel goed leesbaar. De taal is aantrekkelijk, de geciteerde delen uit klassieke teksten zijn passend gezien de behandelde stof en nodigen uit om zelf deze teksten op te gaan zoeken, nodigen uit tot meer. De illustraties in het boek laten zien dat er in de verhalen over Krishna steeds een enorme hoeveelheid beelden opgeroepen wordt. Dit past bij wat Krishna zelf zegt: ‘Alle menselijke eigenschappen bevinden zich in mij, evenals het ritme van iedere melodie, de geur van iedere bloem, de kenner van ieder mysterie. Kort gezegd, ik ben het begin, het midden en het einde van alle schepping en niets, bezield dan wel onbezield, kan zonder mij bestaan'(p. 119). In het hoofdstuk over Krishna als kind wordt verteld over Yasoda (de pleegmoeder van Krishna) die probeert modder uit haar kindjes mond te halen. Krishna weigert zijn mond open te doen. Yasoda dwingt hem er toe en ziet dan het hele universum, alle melkwegstelsels, bezielde en onbezielde dingen, gevoelens en gedachten in zijn geopende mond. In het hoofdstuk over Krishna als verlosser wordt verteld over Arjuna (één van de broers uit de Mahabharata) die met Krishna in gesprek is. Arjuna zoekt naar bevestiging van de goddelijkheid van Krishna. Krishna schenkt hem het goddelijke gezichtsvermogen om zijn vorm te kunnen aanschouwen. Ook hier wordt aan Arjuna een beeld geschonken van het hele universum, straling van duizend zonnen, een lichaam met ontelbare armen en monden en ogen, alle goden die eer betuigen en tegelijkertijd vuren van de vernietiging. Arjuna zag de schepper, de instandhouder en de vernietiger. Arjuna verdraagt het niet en vraagt of Krishna zijn menselijke vorm weer wil aannemen.
Met een grote hoeveelheid prachtige beelden uit de mythologie, de literatuur en de beeldende kunst wordt in kort bestek de belangwekkende vorm van Krishna als mens en als godheid toegelicht.

Back to top

Ten slotte

Het boek is van waarde omdat er geen vergelijkbaar, zo prettig leesbaar boek op de markt is. Het boek is leesbaar ook voor filosofisch niet geschoolde lezers, het biedt in de vorm van het verhaal over de verschillende aspecten van Krishna een goed inzicht in delen van de hindoe cultuur en religie.
De prijs-kwaliteitverhouding is mooi, voor een bedrag van € 17,95 heb je een handzaam, mooi uitgegeven boekwerkje met een indrukwekkende inhoud.
Ieder die op de een of andere manier met verhalen en/of beelden over Krishna in aanraking is gekomen zou dit boek moeten lezen om het belang van die beelden en verhalen goed te kunnen begrijpen. Ook ieder die meer wil weten over de hindoereligie, over sterfelijkheid en onsterfelijkheid komt op een heel prettige manier een eind verder door dit boek te lezen. Dan nog: het is inspirerend om de verhalen over Krishna te lezen, het is een mens met een ideale persoonlijkheid die prachtig weet om te gaan met menselijk falen, onvermogen en onbegrip. Het boek biedt een mogelijkheid om op je eigen persoonlijkheid te reflecteren met een positieve kijk.

Back to top

Nel Knip

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/het-boek-over-krishna | Version 2.001: 30 June 2011(version 1.1: 29 June 2011) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

bk_books

In mijn jonge jaren woonde ik in Sint Laurens, nu onderdeel van Middelburg. Met mijn vriend Peter Karstanje verkende ik de omgeving, behalve dicht bij huis en aan de kust (stranden en boulevard) ook tijdens zomerse fietstochten langs jeugdherbergen, tot Roden toe. Op de middelbare school in Middelburg en Goes leerde ik veel talen. Wim Wattel met wie ik vier jaar lang de gymnasiumlessen in Goes volgde, was met Piet Boon en enkele anderen een vaste reisgenoot in de trein. Tijdens mijn studie in Amsterdam leerde ik via Krina de Regt, Wims partner die ook in onze klas zat en in Baarn de sociale academie volgde, Nel Knip kennen: wij zijn sindsdien bij elkaar. Wij vervolgden onze studies en beroepsmatige werkzaamheden in Amsterdam, Tiel, Driebergen, en van daaruit in heel wat plaatsen in Nederland, Mijn eerste studie was theologie aan de Vrije Universiteit, waar ik vier jaar lang als student-assistent onder de zeer begaafde Harry Kuitert leerde hoe denken en taal samenhangen (en hoe machtsverhoudingen in kerkelijke kringen uitgespeeld worden, met Kuitert als kop van jut). Mijn tweede studie, filosofie, volgde ik vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik behalve allerlei aanvullende wijsgerige basiskennis het geluk had Otto Duintjer als mijn hoofddocent metafysica te treffen bij wie ik afstudeerde (Plato, Kant, Heidegger, Wittgenstein en de verschillen met oosterse denkwijzen; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Vanuit Driebergen werkte Nel als hoofd PZ van het VU Ziekenhuis in Amsterdam en later als interim manager PZ in vele grote ziekenhuizen en welzijnsinstellingen in Nederland. Ik werkte als wetenschappelijk medewerker in Amsterdam, cursusleider religie en samenleving in Driebergen, universitair bibliotheekmedewerker in Amsterdam, Utrecht en Den Haag (KB). Uiteindelijk als vertaler en auteur. Wij maakten de maatschappelijke en culturele veranderingen van de jaren zestig, zeventig en tachtig intensief van binnen uit mee. De onderwerpen van mijn interesse treft u hier aan in de vorm van leesverslagen, berichten. lezingen en een aantal vertalingen en boeken over de culturele betekenis van Oost en West voor elkaar (beginnend bij meditatie, boeddhisme, Jacob Boehme, niet-dualisme; en eindigend bij een herdruk van mijn vertaling van de Zen-leraar en -denker Dogen Kigen, en een nog te verschijnen nieuwe inleiding in het denken van Jacob Boehme over de eenheid van tegenstellingen). Met als grote studie onder leiding van Gilles Quispel de visie op man en vrouw in het christendom, bij enkele bijzondere denkers in de eerste eeuwen en bij Jacob Boehme en zijn kringen en erfgenamen. Een rijke leerschool! Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer via Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema. Hoewel mijn onderzoek in eerste instantie op kernvragen en op de innerlijke samenhang van (patronen in) denken en werkelijkheid (zowel de objectieve als de subjectieve) gericht was vanuit mijn westerse theologische en filosofische traditie, heb ik achteraf het gevoel ook veel verwantschap te hebben gevonden in oosters denken. Zowel dat van religieuze denkers en van fundamentele denkers over wetenschap, objectiviteit en subjectiviteit, als in het bijzonder over taal: dit leverde veel invalshoeken op waarmee naar oost en naar west gekeken kan worden! Op deze manier kon ik zelfs de eigen piëtistische calvinistische tradities van Walcheren en West-Europa, en later ook de gnostische en mystiek-theologische tradities van het Westen vergelijken met bepaalde opvattingen in het Oosten, en beide beter begrijpen en relativeren. Ik hoop dat u en anderen hier vruchten van plukken en tot een en ander een eigen verhouding ontwikkelen. Zij het dat die taak nooit af is. Maar zelfs over tijd en zijn, en tijd en eeuwigheid valt veel te leren, heb ik gemerkt. Dat heb ik graag doorgegeven, en u vindt er hier veel over. Ook dat er een tijd komt, zoals nu voor mij, dat het niet meer allereerst gaat om nog meer onderwerpen bij de kop te pakken om me er grondig in te verdiepen en ze vertaald, dat wil zeggen in een bepaalde context begrijpelijk neer te zetten. Maar om te erkennen dat er na een tijd van toelaten en verdiepen ook een tijd mag volgen van het rationele iets meer loslaten en van iets meer intuïtief bij de zich steeds vernieuwende (...) 'kern' blijven. Een proces dat opmerkelijk genoeg in de natuur (dat is de hele werkelijkheid) en het al (of de kosmos of de eeuwigheid) in het klein en in het groot al voortdurend aan de gang blijkt, zonder iets van zijn essentie, vreugde en spanning te verliezen, en dus ook van zijn soms subtiele soms grove tegenstellingen en de veranderingen daarin. Alle goeds en goede voortgang!