BK-Books.eu » Besprekingen » Het boek over HANUMAN

Bespreking van...

… Parvez Dewan, Het boek over HANUMAN, Rotterdam (Synthese) 2011, [vertaling: Rudi Jansma, ] [met uitgebreide Verklarende woordenlijst, ] 197 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het boek over Hanuman is deel 5 in de Synthese Hindoe Bibliotheek. Hanuman is geboren in het volk van de vanars, half goddelijke mensen waarvan de mannelijke leden een aapachtige staart droegen. Hanuman wordt de dienaar van Rama. Rama is een incarnatie van Vishnu en voorbestemd tot het gewone leven met pijn en lijden van een sterveling. Vishnu heeft hiertoe besloten omdat de aarde geteisterd wordt door demonen. Hanuman is een intrigerende figuur, een betrouwbare en toegankelijke godheid van het hindoeïsme. Met dit boek kun je in kort bestek kennis maken met de Ramayana en met creatieve vormgeving van menselijke eigenschappen die (je) tot een groot dienaar maken.
Het boek is interessant voor reizigers naar gebieden waar Hanuman vereerd wordt omdat het breed inzicht geeft in de cultuur waar deze verering op stoelt. Hier in het Westen is het verhaal van Hanuman een prachtige metafoor voor menselijke eigenschappen die te maken hebben met plichtsbesef, discipline, kracht, bescheidenheid maar ook met ego en arrogantie van machthebbers. En wat ik heel intrigerend vind is het respecteren van degene wie hulp geboden wordt: doe als hulpverlener/dienaar alleen datgene wat de betrokkene zelf niet kan, overdrijf daar niet in want dit schaadt het zelfvertrouwen van betrokkenen. Het verhaal levert daarvoor prachtige voorbeelden.

Back to top

Overzicht

Het boek gaat over de avonturen die Hanuman beleeft bij het uitvoeren van de door hem gekozen opdracht om te bewerkstelligen dat Sita, de vrouw van Rama, weer terug kan komen bij Rama nadat ze geroofd is door Ravana de demonenkoning. Dit deel van het boek is gebaseerd op de Ramayana van Valmiki. In het tweede deel van het boek gaat het over de vragen : waarom vereren mensen Hanuman, waar staat deze godheid voor en hoe wordt Hanuman in de beeldhouw- en schilderkunst weer gegeven. Voor dit deel wordt ook geput uit meer recente teksten en uit regionale versies van de Ramayana. Daarnaast is er een uitgebreide verklarende woordenlijst.
Elk hoofdstukje begint met een illustratie die de essentie van betrokkenheid tussen Hanuman en de andere hoofdrolspeler in het hoofstukje weergeeft. De houding van de figuren en de attributen duiden op de karaktereigenschappen en de emoties in het verhaaldeel. De verhaaldelen zijn zo gekozen dat de betrokkenen met hun eigenschappen en hun situatie uitgebeeld worden. Steeds kiest Hanuman iets van zijn overweldigende capaciteiten om in de betreffende situatie te overwinnen. Steeds ook lees je het onderdeel van het verhaal waarin duidelijk wordt dat wraak niet het laatste woord heeft. Hanuman en Rama zijn in hun handelwijze heel consistent.. Dit is een intrigerend kenmerk van de strijd die gevoerd wordt. In de verhalen lees je ook het gesprek dat Hanuman met zichzelf voert om tot een keuze te komen in de te volgen stappen in de strijd. De lezer ziet hem de voor- en nadelen afwegen, waarbij rekening gehouden wordt met de kenmerken van betrokkenen, goede en minder eigenschappen. Hanuman is heel creatief in oplossingen. Zijn belagers erkennen zijn kunde.
Het tweede deel van het boek geeft veel informatie over de godheid/halfgod Hanuman. Rama is de god, het doel. We kunnen via verering van Hanuman Rama bereiken. Hanuman is toegankelijk voor iedereen, hij blijft de halfgod. Dit deel van het boek geeft vele voorbeelden waarin de eigenschappen van Hanuman tot uiting komen in verhalen, beelden en schilderingen, tempels.

Back to top

Beoordeling

Het boek geeft op een aansprekende wijze informatie over Hanuman en de rol van Hanuman naast de incarnatie van Vishnu. Het levert kennis van heel oude geschriften en ook van recente verhalen en mythen. De lezer krijgt daarmee een indruk wat Hanuman in de huidige tijd betekent voor veel Hindoes. De menselijke eigenschappen en de metaforische verhalen maken dat ook niet-Hindoes gegrepen kunnen worden door de verhalen en de wijze waarop je in de samenleving je ding kunt doen. De verhalen en de eigenschappen die een rol spelen blijven je bij.
Het boek is informatief, leerzaam en wijst de weg naar meer door de verklarende woordenlijst.

Back to top

Ten slotte

Het boek over Hanuman is een intrigerend deel in de Synthese Hindoe Bibliotheek. Het schetst een spannend relaas van een dienaar die al zijn eigenschappen inzet om Rama te faciliteren zijn vrouw terug te krijgen die geroofd was door Ravana. Het boek geeft informatie over Ravana zodat we meer over Ravana weten dan alleen de slechte, arrogante eigenschappen. In het boek vind je het perspectief om naar strijd/oorlogen en nieuwe maatschappij te kijken. Alles, ieder speelt zijn/haar rol, doet zijn plicht.

Het boek heeft toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande literatuur. Door de handzaamheid, de omvang en omdat het in het in toegankelijk Nederlands vertaald is. En het is gewoon spannend om te lezen.
De prijs, € 17,95 is heel redelijk. Het boek is mooi met de vele illustraties, goed ingedeeld in hoofdstukken zodat je ook makkelijk iets nog eens terug kunt zoeken. Het formaat is even handzaam als de andere delen van de serie.

Back to top

Nel Knip

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/het-boek-over-hanuman | Version 2.001 29 November 2011 (version 1.1: 27 November 2011) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.