BK-Books.eu » Besprekingen » Het boek over GANESHA; The book of Ganesha

Bespreking van...

… Royina Grewal, Het boek over GANESHA, [ oorspronkelijke titel The book of Ganesha, vertaling Rudi Jansma, ] Rotterdam (Synthese) 2009, 160 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Dit boek is deel 1 in de Synthese Hindoe Bibliotheek, ook aan andere bekende Hindoegoden zal een deel worden gewijd. Ganesha is in India een van de meest aanbeden goden, ook in Zuid-Oost Azie en Japan is het een bekende god in het dagelijkse leven. Hij wordt aangeroepen bij het begin van iets nieuws in iemands leven en hij is specifiek de beschermgod van schrijvers en wordt aangeroepen bij het beginnen van een nieuw boek. Heel toepasselijk dus dat Synthese met het boek over Ganesha de Hindoe Bibliotheek begint.
Ganesha is bekend als icoon. Het is een rijk icoon, er is veel aan te zien en komt op heel veel plaatsen voor in India en Zuid-Oost Azie. Ik ben Ganesha expliciet tegengekomen in de film Mahabharata van Peter Brooks. Ganesha verleent Vyasa hulp bij het schrijven van het epos.
De mythen over Ganesha zijn rijk en laten bij zien dat goden in de Hindoe cultuur de verschillende deugden, ondeugden en wensen van wereldburgers vertegenwoordigen. Ganesha heeft veel daarvan in zich verenigd in de loop van de tijd.
Het lezen van de mythen over Ganesha kan je helpen (in)zicht te krijgen in je leven, je doelstellingen.
Deze recensie kan lezers helpen al dan niet de keuze te maken dit boek te gaan lezen.

Back to top

Overzicht

Het boek heeft een uitgebreide inleiding. Daarin wordt verteld dat Ganesha een vrij recente godheid is, vijfhonderd na Christus ontstaan de eerste mythen, met als voornaamste kenmerk dat hij bescherming biedt bij alle soorten moeilijkheden. De god met het olifantshoofd komt in vele landen voor. Recent is Ganesha gebruikt als icoon voor eendracht tussen leden van verschillende kasten. De mythologie vernieuwt zich in de tijd. Ganesha betekent veel voor mensen, hij is vrolijk, ondeugend (prettige manier om zijn vroege demonische kant nog te laten zien), houdt van snoepgoed en lekker eten. Hij heeft ook kenmerken van een abstracte filosoof, maar is niet de godheid als voorwerp van devotie.
Na de inleiding besteed het boek veel aandacht aan de mythen rond het ontstaan, de oorsprong van Ganesha. De mythen over de geboorte van Ganesha laten zien dat zij voortdurend in een nieuwe vorm worden gegoten die aansluit bij de (filosofische, spirituele) kennis in de maatschappij van dat moment. Ook laten de verschillende mythen je kennismaken met verschillende aspecten van Ganesha, van wat mensen hopen en dromen.
Dat gaat door in het deel van het boek dat gaat over de mythen die ontstaan tot in de huidige tijd. De gewone mens die probeert iets te bereiken (ook de reis van de ziel naar verlichting) is meestal het onderwerp van de mythe. Het mededogen, het bereiken van verlichting is met name het onderwerp van de mythen over Ganesha in het boeddhisme.
De mythen worden steeds weergegeven en toegelicht.
Het daarna volgende deel van het boek gaat over de iconografie en de verering van Ganesha. Ook hier weer steeds een mythe over hoe bepaalde onderdelen en vormen van het icoon tot stand zijn gekomen met een toelichting. “De iconografie van Ganesha is belangrijk, elk detail verwijst naar episoden uit het mythische leven van van de godheid en leidt tot een dieper begrip van de heilige werkelijkheid die hij belichaamd” (p. 88).
Ook de uitgebreide voetnoten in het boek zijn zeer interessant en verschaffen verdergaande informatie. De verklarende woordenlijst helpt om een en ander te plaatsen in hetgeen je al weet over de hindoecultuur en hindoegoden.

Back to top

Beoordeling

Het boek is interessant voor lezers die werkelijk kennis willen nemen van beeldende mythen over een zeg maar ‘alledaagse’ god. De vormen van de uitingen van de iconografie en de mythen kunnen helpen bij reflectie op ons dagelijkse leven en een dieper begrip van de werkelijkheid. De mythen en beelden laten zien dat er ook bij rampen altijd weer een nieuw begin mogelijk is. Dit boek laat zien met de mythen en de iconografie over Ganesha dat mensen door de eeuwen heen steeds opnieuw een rijke verbeelding hebben om het pad in het leven te gaan en anderen daarover te vertellen.
Het formaat van het boek doet denken dat het een klein boek is. Er staat echter veel informatie in die pas bij een tweede lezing en ook na de lezing van de noten tot je komt. De toelichting bij de mythen en de iconografie is essentieel en helpt de verhalen hun reikwijdte en diepte prijs te geven.
Het is jammer dat de beeltenis van Ganesha op de omslag niet toegelicht wordt en/of niet aangegeven wordt waar de beeldtenis terug te vinden is. Het hoofdstuk over iconografie geeft veel informatie die gebruikt kan worden om deze beeltenis te interpreteren. In de toelichting op de iconen van Ganesha wordt echter geen melding gemaakt van het gebruik van de swastika bij beeltenissen van Ganesha, terwijl dit vaak voorkomt. Op de omslag staat Ganesha waarbij expliciet de swastika getoond wordt in zijn handpalm. De swastika is een spiritueel symbool in het hindoeisme en het boedhisme. Het staat voor de evolutionaire vooruitgang van het universum met al zijn wezens. Het symbool past dus heel erg bij Ganesha en bij de door de eeuwen heen steeds vernieuwende mythen over Ganesha.
Een gemiste kans om hier geen uitleg over te geven.
Het boek is nuttig om achtergronden van de veel voorkomende beeltenis van Ganesha te leren kennen. Het is inspirerend om te lezen hoe mythen over deze godheid zich vernieuwen als de kennis omtrent het denkvermogen van mensen groter wordt of als maatschappelijke thema’s zich op de voorgrond dringen. Het is inspirerend door de uitleg bij de beeldende verhalen en beeldtenissen, waardoor er diepgang mogelijk is en herkenning in eigen leven.
Het is actueel omdat veel mensen naar India reizen en naar Zuid-Oost Azië en daar niet om de beeltenis van Ganesha heen kunnen.

Het boek heeft toegevoegde waarde omdat het zo expliciet alleen op Ganesha ingaat. Andere teksten over het hindoepantheon leveren zoveel informatie dat Ganesha vaak ondersneeuwt, terwijl dit eigenlijk de godheid voor het alledaagse leven is die tegelijkertijd ook de verbinding van de mensheid met het kosmische geheel illustreert. Het vermoeden dat Ganesha ver na het ontstaan van de Mahabharata daar alsnog in verwerkt is past erg goed bij de betekenis van Ganesha en de doorgaande vernieuwing in de mythen over Ganesha.

De prijs-kwaliteit verhouding is oké. In eerste oogopslag lijkt het een wat hoge prijs voor een klein werkje. Maar het is een boek met heel veel intrigerende en inspirerende informatie.

Back to top

Eindoordeel

Dit boek geeft een beknopte en tegelijkertijd zeer brede informatie over deze godheid en daarmee over de verschillende kanten van een mens zoals die zou willen zijn en zijn doel bereiken. In de spirituele zoektocht van velen kan dit boek een bijdrage leveren. Ook kan het boek een bijdrage leveren om tijdens reizen in Zuid-Oost Azië en India de diepere betekenis van de beeltenissen van Ganesha te begrijpen.

Nel Knip

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/het-boek-over-ganesha-the-book-of-ganesha | Version 2.001: 23 January 2010(version 1.1: 12 January 2010) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.