BK-Books.eu » Besprekingen » Handboek Hindoeïsme

Bespreking van...

… Rudi Jansma, Handboek Hindoeïsme, [ met kleurenkatern, uitgebreid register en andere aanhangsels, ] Rotterdam (Uitgeverij Synthese) 2010, 352 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het boek geeft in 52 hoofdstukken en een kleurenkatern met foto’s een overzicht van heel veel onderwerpen die aan de orde zijn in het Hindoeïsme. Het boek levert informatie voor een beginneling, een geïnteresseerde toerist maar ook voor iemand die op de een of andere manier al in aanraking is gekomen met bepaalde aspecten van het Hindoeïsme. Het is een veelheid van onderwerpen en van verschillende aspecten.
Ik lees dit boek en schrijf deze recensie voor een doelgroep van spiritueel en cultureel geïnteresseerde lezers. Voor hen die evenals ik op zoek zijn naar ‘wat is het dat mensen beweegt’ om hun leven op een bepaalde wijze in te richten. En hoe kan het dat een heel land en daarbuiten samen zo ongeveer 800 miljoen mensen hun leven inrichten vanuit de spiritualiteit, de religie, de cultuur van het hindoeïsme? Wat betekent dit voor mij als geïnteresseerde westerling?
Inmiddels heb ik mij als ‘amateur’ verdiept in enkele onderwerpen uit het hindoeïsme, het smaakt naar meer. Deze recensie geeft de lezer een onderbouwde mening over dit handboek zodat hij/zij kan beslissen het te gaan lezen of te kopen en te gebruiken bij de zoektochten naar informatie over onderwerpen in het hindoeïsme.

Back to top

Overzicht

Het boek geeft in 52 hoofdstukken informatie over het begrip hindoeïsme, de religie en de begrippen die daarin een rol spelen, de cultuur zowel wat betreft de doelen in het leven van de hindoe als culturele uitingen zoals geschriften en de opvattingen over zichtbaar en onzichtbaar leven, de verschillende goden, wijsgerige scholen, heilige rivieren en heilige steden, pelgrimsoorden en festivals. Daarnaast een kleurenkatern met foto’s van symbolen en beelden/beeltenissen van goden en rituelen. In de hoofdstukken wordt informatie geven over het onderwerp, de verbanden tussen de onderwerpen in de verschillende hoofdstukken worden aangegeven zodat de lezer de verschillende aspecten van één onderwerp ontdekt. Of je nu op zoek gaat naar een bepaald onderwerp, hetzij via de hoofdstukindeling, hetzij via het register, meteen wordt je gegrepen door de verteltrant van het boek. Het is spannend en je blijft lezen tot je wat anders moet gaan doen, je het aan iemand wilt vertellen omdat het je mateloos boeit, of omdat de veelheid vraagt om een pauze. Je kunt het handboek gewoon van voor naar achter lezen zonder dat het je verveelt, het zijn vele verhalen met steeds een betekenis die uitgelegd wordt op een manier die laat zien hoe ieder bouwt aan zijn eigen toekomst, ook een eindeloos verre toekomst (p.11).
De schrijver laat op enkele plaatsen in het boek een eigen vraag horen. Aan een dergelijke vraag merk je dat de schrijver leeft in de hindoeïstische cultuur en toch westerling is. In het materiaal is veel wijsheid te vinden, tegelijkertijd heeft ook deze wereldreligie ons (nog) niet in het stadium gebracht van een gouden periode, ‘yuga’, waar rechtvaardigheid en eerlijkheid heersen. Deze gouden yuga gaat uit boven alles wat we ons nu kunnen voorstellen. Als je wilt kan dit boek je helpen je voor te bereiden op de komst van die gouden yuga.

Back to top

Beoordeling

Het boek is zeker relevant voor geïnteresseerden in de hindoeïstische cultuur. Het maakt dat je de vele aspecten van de goden, van god, met hulp van de mythologie leert kennen in deze wereldgodsdienst. De informatie geeft je een veelzijdige en spannende blik op de cultuur in India. Daar waar het hindoeïsme breed gedragen is als religie is de cultuur een bron van wijsheid, kennis over deze religie. Tegelijkertijd laten de mythologische verhalen zien hoe steeds de goden oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen. Het is ook geen wonder dat overal godenbeeldjes staan waar mensen zich kunnen ‘opladen’ met de energie van juist dat aspect van god waar ze behoefte aan hebben. De goden worden geëerd en de goden ontwikkelen mee met de maatschappij.
Het boek is relevant als je kennis wilt nemen hoe anderen omgaan met de zin van het leven, hoe een hele cultuur daarvan doordrongen kan worden. Hoe mythologie je kan helpen niet ontmoedigd te raken bij mislukkingen. Als je meer wilt weten over de achtergronden van bijvoorbeeld de Mahabharata en de Upanishaden.
Het boek is nuttig, leerzaam en inspirerend. Het leest heel prettig. De hoofdstukindeling is overzichtelijk, de verschillende lijnen in de stof zijn goed aangegeven door de hoofdstukken heen.
Het register is heel handig evenzo de uitleg van de symbolen en de verschillende avatara’s van Vishnu in tekst en beeld.
Het boek is actueel. Immers er is veel toeristisch verkeer naar India en India is een land in opkomst met een grote zich sterk ontwikkelende bevolking waarvan velen werken in het westen of ten behoeve van de ontwikkeling in het westen en tegelijkertijd de eigen ontwikkeling.
Daarnaast is er een grote behoefte aan kennis van spiritualiteit, religie die op een andere manier omgaat met god(en) de natuur en de kosmos dan onze westerse grote religies. Dit handboek kan bij die zoektocht helpen.

De prijs-kwaliteit verhouding is prima. Het boek is zijn prijs zeker waard.

Back to top

Eindoordeel

Het is met recht een handboek te noemen. Dat is ook de toegevoegde waarde naast andere literatuur, het belicht vele aspecten en onderwerpen op een heel toegankelijke manier. Het is een prettig leesboek en tegelijkertijd een naslagwerk.

Back to top

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.