BK-Books.eu » Besprekingen » Engelengebeden voor kinderen

Bespreking van...

… Hans Stolp, Engelengebeden voor kinderen, [ met inleiding en illustraties, ] Deventer (Ankh-Hermes)2009[, geen paginanummering]

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Hans Stolp, pastor, auteur en veel gevraagd spreker heeft in eerdere uitgaven geschreven over de hulp van engelen. In deze uitgave reikt hij de hand aan (mensen)kinderen die een vorm zoeken om met hun Engel te praten.
Het boek is geschreven voor kinderen, bestaat voor de helft uit illustraties en voor de helft uit tekst.
Deze recensie kan interessant zijn voor lezers in contacten met kinderen, in de zoektocht naar hulp uit de spirituele wereld, bij het zoeken van een waardevol cadeautje.

Overzicht

Het boekje bestaat uit een inleiding waarin de schrijver aangeeft hoe hij kijkt naar de eigenschappen van een Engel en wat een Engel voor een kind kan betekenen. Hij sluit aan bij wat kinderen intuïtief en stilletjes doen: ‘praten met hun engel’. Dit boek biedt vijfentwintig gebeden voor kinderen (en volwassenen) over onderwerpen die (mensen)kinderen diep in hun gevoel raken en in de huidige samenleving veelal niet wezenlijk aan de orde gesteld worden. Onderwerpen zoals blij zijn, alleen zijn, pesten, troost, dood, zonlicht, mensen, bedanken voor geschenken.

Back to top

Beoordeling

Het boek is relevant voor kinderen, voor lezers die omgaan met kinderen en voor lezers die op zoek zijn naar hulp in welke vorm dan ook uit de spirituele wereld. De onderwerpen die in de verschillende gebeden aan de orde komen zijn onderwerpen die kinderen diep raken in hun gevoel. In de gebeden krijgen de gevoelens en de behoeften van de lezer, kind en volwassene, een naam. Het benoemen van gevoelens helpt een kind, een volwassene te communiceren met zichzelf en met de ander over de behoefte die daarmee verbonden is. De vorm van het gesprek met de Engel is voor iedereen herkenbaar, los van religie, en is op deze wijze behulpzaam op de soms zware weg in dit leven. Ook positieve gevoelens, blij en gelukkig, worden benoemd in combinatie met het erkennen en uiten van behoefte die bij een (mensen)kind leeft. Zonder het te noemen ontstaat een vorm van mededogen. De Engel is de altijd aanwezige die tegelijk de Ander is en het Zelf.
De vele illustraties nodigen uit de gevoelens die te zien zijn op de gezichtjes van de Engelen en van de kinderen te herkennen en te benoemen. Deze beelden zijn een aanmoediging om stil te staan bij jouw gevoel en bij dat wat je vraagt, het uiten van een behoefte, en dat wat je krijgt aan mededogen van de Engel.
De maakster van de illustratie op het omslag wordt wel genoemd. Van de illustraties binnenin wordt geen maker of bron genoemd. Toch spelen deze een expliciete rol in het realiseren van de doelstelling van het boekje. Aandacht voor de herkomst van de illustraties lijkt mij op zijn plaats.
De Engelengebeden uit dit boekje kunnen kinderen, mensen, helpen in contact te komen met hun Engel en zo hun gevoelens te herkennen en een plaats te geven in hun leven, er verantwoordelijkheid voor te nemen.
Het boekje is inspirerend, troostend en actueel. Door de actuele onderwerpen in de gebeden past het goed in de huidige tijd. In de huidige ruime belangstelling voor de spirituele wereld zijn Engelen eigenlijk wel voor iedereen aanvaardbaar om tot te bidden. Deze vorm kan kinderen helpen op een volwassen manier ook spiritualiteit een plaats te geven in hun leven. Op deze manier helpt spiritualiteit kinderen met inzicht in zichzelf volwassen te worden.

Het boek heeft toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande literatuur. De toegevoegde waarde zit in de prachtige illustraties, de keuze van de onderwerpen van de gebeden en het volwassen en toch eenvoudige taalgebruik. Het boekje is volgens mij te gebruiken ongeacht of (mensen)kinderen in een bepaalde religie opgroeien. Het boekje is uitgevoerd als een kostbaar kleinood, het past onder je kussen.

Het boekje heeft een prijsstelling – € 12,50 – waardoor het voor velen betaalbaar is om zelf van te genieten of als cadeau.

Ten slotte

Het is een mooi vormgegeven boekje, het nodigt uit herhaaldelijk in de hand te nemen en even weer in te lezen. Het verdient een plek tussen de veel gelezen boeken van kinderen en op de tafel van volwassenen. Het zet aan tot gesprek met jouw Engel, de Ander, je Zelf.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/engelengebeden-voor-kinderen | Version 2.001 21 september 2009 (version 1.1: 20 september 2009) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.