BK-Books.eu » Besprekingen » De Zetel van de Ziel

Bespreking van...

Gary Zukav, De Zetel van de Ziel: Naar een spirituele beleving van de werkelijkheid, [met register], Utrecht/Antwerpen 1989, 206 pp.
Gary Zukav / Linda Francis, Het hart van de ziel: De kracht van emotioneel bewustzijn,[ met schema’s en register], Utrecht 2003-2e druk, 272 pp.

Deze boeken hebben mij bijzonder aangesproken al kan ik niet altijd precies zeggen waarom. Natuurlijk omdat de thema’s mij erg aanspreken. En het tweede boek begrijp ik ook met mijn verstand, en ik werk er mee. Dat wil zeggen dat ik leer van de inzichten en de beschreven werkwijzen, vooral van de vormen van aandacht schenken aan emoties die het boek noemt. Ik ben daar nog niet mee klaar; het is mijn ervaring dat het werkt. Heel sterk vind ik de schema’s waarin de gelaagdheid van emoties wordt uitgelegd. Die vind ik buitengewoon herkenbaar zover ik ze uit eigen ervaring ken. Het eerste boek heb ik nooit helemaal met mijn verstand begrepen maar sprak mij wel geweldig aan. Ik ben van plan het te herlezen. Misschien ‘begrijp’ ik het inmiddels. Wel weet ik dat wat ik in beide boeken waardeer deels hetzelfde is en dat versterkt voor mij die ervaring en de waarde van beide. Zij slagen er in bij mij iets aan te raken of wakker te roepen wat naar ik voel van fundamentele waarde en betekenis is, en voor mij mogelijk van groot belang. En niet omdat het ‘de’ waarheid moet zijn (het voelt zeker als pure ‘waarheid’) of op andere wijze ‘dwingt’, het laat juist vrij en roept op tot authenticiteit. Sterk aanbevolen dus.
Voor een verwijzing naar enkele in sommige opzichten vergelijkbare boeken zie mijn bespreking van boeken over het meisje Sara en van Tolle’s De kracht van het NU op deze pagina.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.