BK-Books.eu » Besprekingen » De Biologie van de Overtuiging

Bespreking van...

… Bruce H. Lipton, De Biologie van de Overtuiging: Hoe je gedachten je leven bepalen, met Bibliografie en Register, Uitgeverij Ankh – Hermes bv, Deventer, 2007. ISBN: 978 90 202 8451 5, 254 pp.

Kernwoorden:

Onder meer op deze pagina:
  • Inleiding
  • Inhoud van het boek
  • Beoordeling van het boek
  • Eindoordeel

Inleiding

Het boek is geschreven door een celbioloog. In het boek wordt verslag gedaan van ingrijpende momenten in het leven van de schrijver die hem aanzetten tot onderzoek en wetenschappelijke speurtochten om inzicht te krijgen hoe een cel bestuurd wordt door de fysieke en energetische omgeving en niet door de genen zoals we tot voor kort allemaal dachten. Het wordt een speurtocht waarbij steeds overtuigingen aan de kaak gesteld worden. Veel overtuigingen die ons leven sturen blijken onjuist en zelfbeperkend te zijn. Het boek levert inspiratie om die overtuigingen te veranderen.
Het boek verschaft veel informatie voor ieder die inzicht wil krijgen in de ‘nieuwe biologie’. In het boek wordt uitgelegd hoe receptoren in de membraam van de cel energiestootjes doorgeven of juist niet doorgeven. Dit in combinatie met de kwantummechanica, het universum als een geïntegreerd geheel van onderling afhankelijke energievelden, levert het bewijs dat energie stootjes ook ontstaan door gedachten en door onbewuste gedachten. Het boek bouwt een betoog op waarbij afscheid wordt genomen van het reductionistische model. Het bouwt ook een betoog op hoe een volgende sprong in de evolutie ons kan brengen naar een vreedzame gemeenschap van mensen. Dit omdat cellen intelligent zijn!
Deze recensie is bedoeld om net iets meer informatie te geven dan de flapteksten van het boek. Ook wil ik in deze recensie duidelijk maken dat het boek meer is dan één van de huidige spirituele uitingen. Ik ben het boek gaan lezen omdat de titel mij boeide: meer dan we in ons dagelijks denken ons bewust zijn richten we ons leven in op basis van (on)bewuste overtuigingen. De combinatie van overtuigingen en biologie en daar zelf bewust een richting aan kunnen geven was voor mij de uitdaging om het boek te lezen. Het boek is zeer lezenswaard, het levert uitdagende concepten, dus ik hoop dat de recensie ook anderen aanzet om dit boek te lezen.

Back to top

Inhoud van het boek

De schrijver gebruikt ingrijpende momenten uit zijn eigen leven om op onderzoek uit te gaan. De gebeurtenissen uit zijn leven zijn herkenbaar voor ons als lezer. Hij is wetenschapper en universitair docent. Het materiaal dat hij bijeenbrengt in het boek is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoekingen. Hij verbindt de gebeurtenissen met zijn wetenschappelijk werk. De schrijver laat zien dat in veel gevallen de huidige medische wetenschap uit gaat van zaken in de biologie die in feite al lang weerlegd zijn, maar waarbij overtuigingen die we aanhangen nog hun werk doen. De belangrijkste overtuiging in de medische wetenschap, dat genen ons leven bepalen, is nog steeds een bron voor vele onderzoeken. Echter slechts in een heel klein deel van de ernstige ziekten zijn het de genen die de oorzaak zijn. In heel veel gevallen zijn het receptoren in de celmembramen die de werking van de genen aan- en uitzetten. Het materiaal uit de nieuwe biologie, de geneeskunde en de kwantumfysica wordt met hulp van anekdotes of met zeer aanschouwelijke verhalen en voorbeelden uitgelegd. Door een ‘romantiserende verteltrant’ blijf je lezen. Je hoeft geen bioloog of fysicus te zijn om het verhaal te begrijpen. De celmembraam is het werkelijke brein achter het functioneren van de cel. Cellen zijn intelligent. Door sprongen in de evolutie zijn meercellige ontstaan en zijn gespecialiseerde cellen ontstaan. Er is samenwerking tussen cellen: genen worden uitgewisseld. Er bestaat geen muur tussen de soorten. Gedachte-energie kan de eiwitten die de functies van de cel bepalen activeren of remmen via de mechanismen van constructieve of destructieve interferentie. Veel voorbeelden in het boek laten zien dat juist het bestaan van uitzonderingen betekent dat de tot dan toe gangbare theorie niet klopt. De farmaceutische industrie en de medische wetenschap gaan nog steeds door op het pad dat eigenlijk al lang weerlegd is. Lichaam en geest zijn niet gescheiden, dit wordt overtuigend uiteengezet in het boek. In de alternatieve geneeskunde wordt veel meer duidelijk over de wetenschap van de kwantumfysica en de mechanismen van de constructieve en destructieve interferentie van cellen. Onderzoek naar deze vormen van geneeskunde kan ons veel leren over wat wij nu als anomalieën bestempelen. Het verdient volgens de schrijver aanbeveling juist hier onderzoek naar te doen: wat is de oorzaak van de uitzonderingen?

Back to top

Beoordeling van het boek

Het boek leest als een roman. De anekdotes spreken aan, de wetenschappelijke theorieën worden beeldend uitgelegd. Het betoog is zo opgebouwd dat het spannend is: je wilt doorlezen.
Het boek is relevant voor een brede lezersgroep. Het geeft wetenschappelijk onderbouwing voor ieder die geïnteresseerd is in alternatieve geneeskunde. Het boek levert veel materiaal voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in alles wat in onze tijd over genen wordt gepubliceerd. Het boek slaat een beeldende brug tussen de kwantumfysica, de biologie en de psychologie. Je hoeft geen wetenschappelijke opleiding te hebben om het betoog te begrijpen.
Het boek is relevant voor diegenen die zich laten boeien door onder andere Paracelsus, die ook verkondigde en zich er mee bezig hield: onderzoek de uitzonderingen en de afwijkingen, kijk naar de overeenkomsten tussen de microkosmos en de macrokosmos. Ook Paracelsus verzette zich tegen het geloof in overtuigingen zonder wetenschappelijk onderzoek.

In het boek wordt heel helder uitgelegd hoe wij met onze gedachten ons leven mede bepalen. In de huidige tijd komen we dat ook tegen bijvoorbeeld bij de cognitieve therapie, in The Work van Byron Katie, bij Geweldloze Communicatie van Rosenberg en bij NEI. Bruce Lipton maakt in zijn boek duidelijk dat de gedachte-energie niet alleen werkt in uitzonderlijke situaties maar gewoon de hele dag door. Hij maakt inzichtelijk dat onze gedachte-energie, de geest, bepalend is voor de energiestromen die de interferentie tussen cellen, de eiwitten, sturen.
Het boek maakt waar wat het in de inleiding belooft: de magie van de cellen!

Het boek heeft toegevoegde waarde, het schrijft op een aantrekkelijke geromantiseerde en toch wetenschappelijke wijze over zaken die nieuw zijn en inzicht verschaffen. Inzicht waardoor we bewuster kunnen leven en waardoor we, zoals de schrijver betoogt, stappen kunnen zetten die ons brengen naar een volgende evolutionaire sprong.
De bijdragen van het boek zijn: je krijgt nieuwe inzichten, het stemt positief en indien gewenst kan de lezer met behulp van de vele verwijzingen zelf nog verder op onderzoek uit.
Het is een betaalbaar boek: € 19,50. Dat maakt het voor een brede groep mensen toegankelijk. Het lettertype leest prettig, de blad opmaak is rustig en er staan veel verhelderende plaatjes in zodat ook de lezer die van beeldmateriaal houdt aan zijn trekken komt.

Eindoordeel

Al met al is het boek een aanwinst. Het is een aanrader voor ieder die op de hoogte wil zijn van de nieuwe wetenschap en die geïnteresseerd is in bewust leven. Het boek maakt nieuwe wetenschap toegankelijk voor een brede lezersgroep.

Nel Knip

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...