BK-Books.eu » Besprekingen » bloemlezing; Bloemlezing

Bespreking van...

… Anthony de Mello, bloemlezing: samenstelling & introductie: William Dych S.J., Amsterdam (Samsara) 2007, 221pp.

Wat een feest om dit boek te kunnen aankondigen! Anthony de Mello is de auteur van enkele eerder vertaalde boeken – Handvol water, De weg van stilte en Bewustzijn – die mij naar meer deden verlangen, en hier is dan Bloemlezing. Een titel die de kans op kwaliteit suggereert, zij het dat wellicht minder duidelijk is in welke context de afzonderlijke delen ooit gepresenteerd zijn. Daar hoef ik me echter niet druk over te maken. De kwaliteit hangt … (ook of liever juist) van iedere lezer zelf af! Want het wordt weliswaar niet altijd helemaal duidelijk in welke afzonderlijke context ieder onderdeel ooit gepresenteerd werd maar dat is minder belangrijk dan wat jij lezer of lezeres er nu mee doet! (Iets dat niet minder geldt voor ondergetekende, uiteraard.) Hoho, vergeet ik hier de kwaliteit van de geboden teksten niet even?

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Overzicht van de inhoud

In de vrij uitvoerige inleiding wordt nog eens samengevat wat het leven van Anthony de Mello inhield, en hoe we zijn boodschap kunnen plaatsen. Daarmee hebben we genoeg context om alle verdere onderdelen van deze bloemlezing te ‘plaatsen’. Een van de kernpunten is dat de Mello er op uit is zijn hoorders en lezers te laten proeven dat ‘God er altijd al is’ en ‘wat je zou kunnen doen of laten om God / dat te ervaren’.

Laat ik eerst een overzicht van de inhoud geven. Na de inleiding vinden we een samenvatting van de boodschap van de Mello in zijn eigen woorden in de vorm van ‘een congres’; daarin behandelt hij min of meer systematisch wat hij bedoelt met het voor hem centrale begrip ‘gewaarzijn’. Daarna volgen een serie hoofdstukken met verhalen en oefeningen, begeleid door zijn commentaren. Buitengewoon interessant is de inleidende tekst van de Mello aan het begin van het eerste hoofdstuk met verhalen (73v.) dat Het lied van de vogel heet. Omdat ik er niets aan toe heb te voegen, citeer ik:

“Iedereen houdt van verhalen, en je zult er heel wat aantreffen in dit boek. … oude en nieuwe verhalen. En alle hebben ze een bijzondere eigenschap: op een bepaalde manier gelezen bevorderen ze de spirituele groei.

Hoe je ze moet lezen

Er zijn drie manieren:
1. Lees een verhaal éénmaal. Ga dan door naar een ander verhaal. Deze manier van lezen is alleen voor het vermaak.
2. Lees een verhaal twee keer. Denk erover na. Pas het toe in je leven. Dit geeft je een idee van wat theologie is. Iets dergelijks is nuttig om te doen in een groep, waarvan alle leden elkaar vertellen wat ze van het verhaal dachten. Je hebt dan een theologische kring.
3. Lees het verhaal opnieuw, nadat je erover hebt nagedacht. Creëer stilte in jezelf en laat het verhaal de diepte en betekenis die erin vervat is aan je openbaren: iets voorbij woorden en overdenkingen. Dit zal je een gevoel voor het mystieke geven. Of draag het verhaal de hele dag met je mee en laat de geur, de melodie ervan je achtervolgen. Laat het tot je hart spreken, niet tot je brein. Ook dit zou een beetje een mysticus van je kunnen maken. Met dit mystieke doel in gedachten werden de meeste van deze verhalen oorspronkelijk verteld.

Waarschuwing

De meeste verhalen gaan vergezeld van commentaar. Het commentaar is bedoeld als een voorbeeld van het type dat je misschien zelf wilt geven. Vorm je eigen commentaar. Beperk je niet tot wat je in dit boek aantreft. Waarom zou je de inzichten van iemand anders lenen?
Hoed je ervoor het verhaal niet op iemand anders (priester, moellah, kerk, buur) te betrekken dan jezelf. Als je dat doet, zal het verhaal je schade berokkenen. Al deze verhalen gaan over XX jou, over niemand anders.

Verklarende woordenlijst

Theologie: De kunst van het vertellen van verhalen over het goddelijke. Ook de kunst ernaar te luisteren.
Mystiek: De kunst de innerlijke betekenis van dergelijke verhalen zo met je hart te proeven en aan te voelen, dat ze je transformeren.

Eet je eigen vruchten

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.