BK-Books.eu » Besprekingen » Advaita Vedanta

Bespreking van...

Douwe Tiemersma (red.), Bruno Nagel, Otto Duintjer, Advaita Vedanta: De vraag naar het zelf-zijn: Symposium 2000, 127pp.

Dit boekje is het mooi uitgegeven verslag van een symposium uit 2000. Nagel legt de basis met een inleiding in de geschiedenis van de aan de Advaita Vedanta ten grondslag liggende tradities en geschriften en ideeën. Tiemersma licht de actuele betekenis van de traditie toe en Duintjer zet een aantal kritische kanttekeningen erbij: kun je wel spreken van een absolute staat van bewustzijn zoals dat hier vaak gebeurt, is de rol van de goeroe wel goed doordacht of zijn er vragen bij te stellen, en is men in deze traditie toch niet erg ongeïnteresseerd in een optimaal verloop van het aardse leven? Het boekje bevat een weergave van enkele basisteksten, en noten bij de lezingen alsmede interessante punten uit de discussie na afloop van de lezingen. Het symposium trok zoveel belangstelling en was zo geslaagd dat er inmiddels meerdere symposia met vervolgonderwerpen zijn gehouden waarvan de verslagen in boekvorm genoemd zijn op de site hierboven genoemd in de bespreking van Tiemersma’s Naar de openheid. Op die site – net als in het hierboven besproken boek van Renard – ook veel informatie over basisteksten, vertalingen, en verdere al dan niet inleidende literatuur.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.