BK-Books.eu » Berichten » Natuur in permanente wording: een grootse visie op de mens en zijn omgeving

Natuur in permanente wording: een grootse visie op de mens en zijn omgeving

Met bovenstaand ronkend opschrift verwijs ik naar een belangrijk boek van Margaret Barker: CREATION, London/ New York 2010. Het is om twee redenen belangrijk: 1. het laat helder zien hoe verantwoording voor de hele natuur of werkelijkheid (zowel de fysieke als de spirituele die nauw met elkaar samenhangen) de centrale boodschap is van de Hebreeuwse, Joodse en christelijke tradities. De huidige religieuze erfgenamen en voortzetters van die tradities evenals de huidige milieubeweging kunnen veel inspiratie ontlenen aan de indrukwekkende samenhangende visie op die verantwoording, die dan ook een kernverantwoordelijkheid is voor wie zich tot die groepen rekenen, of zich door de boodschap ervan geraakt voelen. 2. Het laat zien dat het denken in religieuze kringen vaak slechts een slap aftreksel is van de oude visie op mens en natuur, die in de bijbel en aanverwante teksten te vinden is.
Kern is dat al in de oude tijden gewaarschuwd werd voor het verlies aan samenhang dat mensen in hun dom- of dwarsheid soms produceren. En hoe die samenhang er uit zou kunnen zien, en samenhangt met de hoogste verwerkelijking van ons bestaan als mensen.
Het boek is tegelijk een fenomenale inleiding in de teksten van die tradities; de auteur is daarin erkend specialist. Voor diegenen die interesse hebben in wat wel “bijbelse theologie” genoemd wordt (zeg maar: hoe de verschillende teksten in de bijbel samenhangen qua betekenis en ideeën) kan bovendien geen betere inleiding wensen.
Feit is dat dat een zekere inspanning kost om je met woorden en hun betekenis bezig te houden. Maar daar staat tegenover dat ik de lezer die die moeite neemt, veel inzicht en inspiratie kan beloven.
Veel plezier met dit boek en met het volgen van deze boodschap – dank zij hen die nog wensen te luisteren naar de oude Wijsheid. Want wijsheid is wat je hier kunt leren … ontmoeten; niet alleen in de teksten maar omdat je ogen open gaan voor wat er om en in ons aan het gebeuren is. Zodat we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een goede toekomst van alle levende wezens en de natuur waarvan zij deel uitmaken, net als wijzelf.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...