BK-Books.eu » Berichten » Religieuze geschriften zijn mensenwerk: ieder bewust wezen heeft de mogelijkheid een eigen rol in de werkelijkheid te ervaren en er zich toe te verhouden en (tot op zekere hoogte ook zichzelf) weer los te laten

Religieuze geschriften zijn mensenwerk: ieder bewust wezen heeft de mogelijkheid een eigen rol in de werkelijkheid te ervaren en er zich toe te verhouden en (tot op zekere hoogte ook zichzelf) weer los te laten

Religieuze geschriften zijn mensenwerk. Mensen en al hun voortbrengselen zijn net als alle verschijnselen onderdeel van het wereldraadsel, zij het met opmerkelijke kansen op bewustwording en groei met betrekking tot het alomvattende dat we mogen aannemen. Mensen noch andere verschijnselen verdienen onderdrukking. Heerschappij op basis van (doctrinaire uitleg van) religieuze geschriften is niet fundeerbaar tenzij ten koste van onnodige afgrenzingen. Jezus inspireerde mensen, net als Boeddha, maar anderen maakten daar (uiteenlopende maar ook vergelijkbare) religieuze organisaties bij. Kortom, van spirituele ervaringen en wijsheid hoeft geen doctrine afgeleid te worden. (Je kunt zelfs zeggen dat de bijbels en veel vergelijkbare geschriften eenzijdig mannelijk/patriarchaal/rationeel zijn samengesteld met uitsluiting of verdoezeling van vrouwelijk/matriarchale/intuïtieve trekken. Hierbij dient bedacht te worden dat holistisch herstel hiervan uiteraard meer of zelfs alle tegenpolen omvat. Zie onder over het besef van onderscheidingen en veranderingen.)

Vergelijk de wijze waarop Rudolf Steiner de idealen uit de tijd van de Franse Revolutie in evenwicht poogde te brengen: Broederschap in het economische vlak, gelijkheid in het juridische vlak, vrijheid in het geestelijke vlak. (Steiners ‘sociale driegeleding’)

Geweld van mens tegen mens en tegenstellingen tussen vele andere onderdelen van de werkelijkheid zijn niet altijd te voorkomen (al helpt het daar naar te streven). Geboorte en dood evenmin, evenals opkomst en ondergang van alle verschijnselen. Zelfs over de principes die we in de werkelijkheid menen waar te nemen, is geen absolute zekerheid. Dat impliceert de kans op vrijheid maar ook de waarschijnlijkheid van permanente (ondergang en) vernieuwing! Er is iets voor te zeggen dat zonder tegenstellingen niets waarneembaar zou zijn, en dat dat ook betekent dat slechts het opgeven van iedere ‘objectieve’ waarneming ons bevrijdt van lijden. Waarbij we onderscheid kunnen maken tussen opzettelijk veroorzaakt ‘onnodig’ lijden, en het loslaten van individueel (bewust)zijn als zodanig (waardoor geen onderscheid meer ervaren wordt) dat als positief of neutraal ervaren zou kunnen worden. Kortom, als we opgroeien en naar school gaan, leren we ook een ‘objectieve’ kijk op de wereld (inclusief onszelf als ‘subject’ ofwel ‘ik’) maar we kunnen het besef ontwikkelen dat die ‘objectieve’ kijk slechts een beperkt deel van ons bewustzijn is (of blijft, of zal blijken).

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...